Rejstřík: N

Nařízení kraje je sekundární (odvozený) typ právního předpisu. Může ho vydávat jen rada kraje v tzv. přenesené působnosti, tj. ve věcech svěřeného výkonu státní správy. Zásada legality - rada kraje, tak činí na základě zákona a v jeho mezích.

Zásada publicity vyžaduje, aby nařízení kraje bylo vyhlášeno tak, že se uveřejní ve Věstníku právních předpisů kraje v tištěné podobě i elektronické podobě, pokud právní předpis nestanoví jinak. Nařízení kraje nabývá účinnosti patnáctým kalendářním (nikoliv pracovním) dnem následujícím po dni jeho vyhlášení ve Věstníku právních předpisů kraje, není-li v něm stanoven pozdější počátek účinnosti (delší legisvakanční lhůta pro adresáty se použije u mimořádně důležitých nařízení kraje).

Mimořádné situace: vyžaduje-li to naléhavý veřejný zájem, lze zcela výjimečně stanovit dřívější počátek účinnosti, nejdříve však dnem vyhlášení. Důvody naléhavého obecného zájmu a skutečnost, že nařízení kraje nabývá dřívější účinnosti, musí být v něj řádně uvedeny. V takovém případě se vyhlásí bezodkladně vyvěšením na úředních deskách krajského úřadu, příslušných obecních úřadů a uveřejní se i v hromadných informačních prostředcích. Povinnost vyhlášení ve Věstníku zůstává nedotčena.

0 Přílohy
3664 Zobrazení