Rejstřík: N

Nařízení obce je sekundární (odvozený) právní předpis, který na základě zákona a v jeho mezích vydává rada obce ve věcech patřících do výkonu státní správy (tzv. přenesené působnosti – viz § 7 a § 61 a násl. zákona o obcích). Protože jde o odvozený normativní akt, musí být k němu obec vždy zmocněna zákonem.

Zásada publicity vyžaduje, aby nařízení obce bylo vyhlášeno tak, že se vyvěsí na úřední desce obecního úřadu a též v její elektronické podobě nejméně po dobu 15 dnů. Jinak není platné.

Za den vyhlášení se z právního hlediska pokládá prvý den jeho vyvěšení na úřední desce a publikace v elektronické podobě – musí být splněny obě varianty. Nařízení obce nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jeho vyhlášení, pokud v něm není stanoven pozdější počátek účinnosti.

Mimořádné situace: pakliže to vyžaduje naléhavý obecný zájem, může nabýt platnosti a účinnosti zcela výjimečně již dnem vyhlášení. Důvody naléhavosti musí být v nařízení jasně uvedeny

Kromě předepsaného a závazného způsobu vyhlášení může obec uveřejnit nařízení navíc způsobem v místě obvyklým – např. obecní rozhlas, městský zpravodaj a pod.

0 Přílohy
4181 Zobrazení