« Zpět na Pojmy výkladového...

Nadpis jednotlivého ustanovení

Rejstřík: N

Kromě právního předpisu samotného, ještě jeho části, hlavy, díly, oddíly a pododdíly mají vždy nadpisy. Jejich nadpisy mají stručně a výstižně vyjádřit jejich obsah.

Oproti tomu paragrafy, v případě ústavního zákona články, lze opatřit nadpisy, toliko fakultativně.

Je-li nadpis umístěn nad označením paragrafu nebo článku, jde o společný nadpis (skupinový nadpis) pro skupinu nejméně 2 po sobě jdoucích paragrafů nebo článků, která končí paragrafem nebo článkem, jenž bezprostředně předchází paragrafu nebo článku, který je opatřen nadpisem nebo nad nímž je umístěn další skupinový nadpis. Je-li právní předpis členěn na části, hlavy, díly, oddíly nebo pododdíly, končí skupina ustanovení opatřených skupinovým nadpisem také následující částí, hlavou, dílem, oddílem nebo pododdílem.Pokud se v právním předpisu použijí nadpisy pod označením paragrafu nebo článku, není nutno používat tyto nadpisy v celé právní úpravě; v tomto případě musí být nadpisy použity v uceleném úseku právní úpravy, například v rámci hlavy, dílu, oddílu nebo pododdílu a v paragrafech nebo článcích obsahujících  přechodná ustanovení a ustanovení o nabytí účinnosti. Při použití skupinového nadpisu nemohou být jednotlivé paragrafy či články nadepsány nadpisem umístěným pod označením paragrafu nebo článku.

Podrobnosti jsou upraveny v Legislativních pravidlech vlády v čl. 30 a násl.

0 Přílohy
3970 Zobrazení