« Zpět na Pojmy výkladového...

Normativní právní akt

Rejstřík: N

Spolu s individuálními právními akty podmnožina právních aktů. Právní akt je společný název projevů výkonu veřejné moci, jímž se právo buď tvoří, nebo aplikuje. Dělíme je na normativní právní akty (zákony a jiné právní předpisy) a individuální (rozhodnutí soudů, správních úřadů).

Normativní právní akt je výsledek legislativní činnosti orgánů veřejné moci, obsahující právní normy. Jde tedy o produkt záměrné lidské činnosti nazývané legislativní proces, jedná se o takové rozhodnutí orgánů veřejné moci, které obsahuje právní normy. Typický je apriorní způsob tvorby práva, neboť právní normy jsou vytvářeny jako předem daná pravidla chování (na rozdíl od soudcovského práva). Normativní právní akty jsou rozhodujícím pramenem práva v kontinentálním typu právní kultury, tedy i v ČR.

Zákonodárce může delegovat legislativní pravomoc v určitém rozsahu na orgány výkonné, tj. na vládu a správní úřady, které mohou vydávat normativní právní akty, na základě zákona a v jeho mezích. V rámci samostatné působnosti vydávají normativní právní akty i zastupitelstva územních samosprávných celků (obcí a krajů).

0 Přílohy
19425 Zobrazení