Rejstřík: N

Pro účely zajišťování prací při plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii se notifikací rozumí povinnost oznamovat Evropské komisi právní předpisy České republiky transponující směrnici. Pojem je definován v Metodických pokynech pro zajišťování prací při plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii, schválených usnesením vlády ze dne 12. října 2005 č. 1304 a změněné usnesením vlády ze dne 26. října 2009 č. 1344.

Notifikaci právních předpisů České republiky transponujících směrnice Evropské komisi provádí Odbor kompatibility Úřadu vlády. Podklady pro splnění notifikační povinnosti vypracovává a předává odboru kompatibility gestor, který odpovídá za správnost jejich obsahu. Jednotlivé transpoziční předpisy jsou notifikovány Evropské komisi průběžně tak, jak nabývají platnosti. Gestor uděluje odboru kompatibility souhlas s provedením notifikace dopisem.

0 Přílohy
5082 Zobrazení