Rejstřík: N

Změna vyhlášky je možná toliko prostřednictvím novely. Na novelizující vyhlášky se uplatní stejné legislativní postupy, jako na návrh vyhlášky s tím, že obecná část odůvodnění novelizující vyhlášky musí obsahovat rovněž zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny. Součástí materiálu, kterým se návrh vyhlášky předkládá k projednání v pracovních komisích LRV, je i předkládací zpráva, a dále text vyhlášky nebo její části v platném znění s vyznačením navrhovaných změn. V rámci legislativně technických požadavků je nutno respektovat obecné požadavky na legislativně technickou kvalitu novel (členění, nadpisy apod.).

Podrobnosti jsou upraveny v Legislativních pravidlech vlády.

0 Přílohy
2713 Zobrazení