Rejstřík: N

Změna zákona je možná toliko prostřednictvím novely. Na novelizující zákony se uplatní stejné legislativní postupy, jako na návrh zákona s tím, že zvláštní část důvodové zprávy se člení podle jednotlivých článků a jednotlivých bodů novely. Součástí materiálu, kterým se návrh novelizujícího zákona předkládá k projednání vládě a Legislativní radě vlády, je, kromě předkládací zprávy a návrhu prováděcího předpisu, i text zákona nebo jeho části v platném znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění. Pro vypracování textu zákona nebo jeho části v platném znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění se uplatní zásady dle čl. 10 odst. 7 Legislativních pravidel vlády. V rámci legislativně technických požadavků je nutno respektovat obecné požadavky na legislativně technickou kvalitu novel (členění, nadpisy apod.).

Podrobnosti jsou upraveny v Legislativních pravidlech vlády.

0 Přílohy
5081 Zobrazení