Rejstřík: N

Postup, kterým se výslovně mění nebo doplňuje jiný zákon (či jiný právní předpis). Pravidla pro tento postup jsou obsažena v legislativních pravidlech vlády.

Jestliže návrh či novelizace právního předpisu muže mít vliv na právní vztahy vzniklé podle dosavadní právní úpravy, je nezbytné tyto důsledky upravit v přechodných ustanoveních.

V případech, kdy je v zájmu právní jistoty nezbytné, aby dosavadní právní úprava i nadále upravovala (některé) právní vztahy vzniklé na jejím základě, musí být v přechodných ustanoveních jednoznačně stanoveno, na jaké dříve vzniklé právní vztahy a v jakém rozsahu se i po účinnosti nové právní úpravy vztahuje dosavadní právní úprava.

Přechodná ustanovení nemohou nepřímo novelizovat jiné právní předpisy.

Pokud má být novelizován právní předpis, který dosud nenabyl účinnosti, je třeba, aby novela nabyla účinnosti nejdříve současně s novelizovaným zákonem.

0 Přílohy
4298 Zobrazení