« Zpět na Pojmy výkladového...

Obecné požadavky na tvorbu právních předpisů

Rejstřík: O

Obecné požadavky na tvorbu právních předpisů vyplývají především z Legislativních pravidel vlády. Přípravě každého právního předpisu musí předcházet podrobná analýza právního a skutkového stavu. Její součástí je i zhodnocení nezbytnosti změny právního stavu, a nejsou-li určité vztahy právním předpisem dosud upraveny, zhodnocení nezbytnosti rozšíření právní regulace i na tyto vztahy, včetně zhodnocení dopadů předpokládané změny právního stavu nebo dopadů právní regulace, která má být rozšířena na právní vztahy dosud právem neupravené; při tomto hodnocení se postupuje podle Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace. Při přípravě právního předpisu je třeba dbát, aby právní předpis byl

  1. v souladu s právními předpisy vyšší právní síly a s nálezy Ústavního soudu a stal se organickou součástí celého právního řádu,
  2. v souladu s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána,
  3. v souladu s právem Evropské unie,
  4. koncipován přehledně a formulován jednoznačně, srozumitelně, jazykově a stylisticky bezvadně.

Při implementaci práva Evropské unie nutno postupovat rovněž podle Metodických pokynů pro zajišťování prací při plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii. Návrhy právních předpisů, včetně věcných záměrů zákonů, zařazené v elektronické knihovně Úřadu vlády, se zveřejňují způsobem umožňujícím dálkový přístup v Knihovně připravované legislativy Úřadu vlády (http://eklep.vlada.cz).

0 Přílohy
2943 Zobrazení