« Zpět na Pojmy výkladového...

Obecné právní zásady

Rejstřík: O

Pro účely zajišťování prací při plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii se obecnými právními zásadami rozumí principy uznané judikaturou, které zavazují orgány Evropské unie a členské státy při implementaci práva Evropské unie, zejména lidská práva a základní svobody a zásady vyplývající z koncepce právního státu (například zásada právní jistoty, zásada ochrany legitimního očekávání, zásada přiměřenosti a další). Pojem je definován v Metodických pokynech pro zajišťování prací při plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii, schválených usnesením vlády ze dne 12. října 2005 č. 1304 a změněné usnesením vlády ze dne 26. října 2009 č. 1344.

Obecně se jedná o nepsané prameny práva obvykle formulované soudní mocí. V České republice lze poukazy na obecné právní principy nalézt nejčastěji v nálezech Ústavního soudu (jako principy právního státu); zejm. v případech protiústavní mezery v právu je povinností soudů rozhodovat podle obecných právních principů (nálezy sp. zn. Pl. ÚS 20/05, sp. zn. Pl. ÚS 9/07). Rovněž Soudní dvůr Evropské unie pracuje s obecnými právními principy v případě, kdy primární a/nebo sekundární právo nezajistí vyřešení problému.

0 Přílohy
5208 Zobrazení