« Zpět na Pojmy výkladového...

Odůvodnění - nařízení vlády - vyhláška

Rejstřík: O

Součástí návrhu nařízení vlády a návrhu vyhlášky je odůvodnění, které má obecnou a zvláštní část.

Obecná část obsahuje

  1. vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních principů,
  2. zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání, je-li nařízení vlády navrhováno na základě tohoto zmocnění, a zároveň zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, judikaturou soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva Evropské unie, pokud se na vztahy, jež mají být předmětem právní úpravy, vztahují, s uvedením těchto předpisů Evropské unie, judikatury soudních orgánů Evropské unie a obecných právních zásad práva Evropské unie a jejich základní charakteristiky,
  3. zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny, je-li navrhována novela nařízení vlády,
  4. předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy na státní rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, dále sociální dopady, včetně dopadů na specifické skupiny obyvatel, zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, a dopady na životní prostředí, 
  5. zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu diskriminace, je-li hlavním předmětem navrhované právní úpravy úprava postavení fyzických osob; zhodnocení musí obsahovat vysvětlení příčin případných rozdílů, očekávaných dopadů nebo očekávaného vývoje, s využitím statistických a jiných údajů členěných na muže a ženy, jsou-li tyto údaje k dispozici,
  6. zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů,
  7. zhodnocení korupčních rizik.

Pro obsah zvláštní části odůvodnění nařízení vlády nebo návrhu vyhlášky se použije čl. 9 odst. 4 Legislativních pravidel vlády obdobně. V zásadě se tedy zvláštní část odůvodnění člení podle jednotlivých paragrafů navrhovaného předpisu, nebo v případě novely podle jednotlivých článků a jednotlivých bodů novely. Výjimečně lze členit zvláštní část odůvodnění podle skupin paragrafů nebo podle skupin bodů novely. Zvláštní část odůvodnění obsahuje odůvodnění jednotlivých navrhovaných ustanovení, vysvětlení jejich účelu, principů, nezbytnosti, případně obsahuje i srovnání s platným právním stavem. Do odůvodnění jednotlivých navrhovaných ustanovení se nepřejímá text těchto ustanovení, ani text a argumentace, obsažené v obecné části odůvodnění. Vyžaduje-li naléhavý obecný zájem, aby předpis nabyl účinnosti dnem jeho vyhlášení, uvedou se důvody, které k tomu vedou, v odůvodnění ustanovení o nabytí účinnosti. 

Jsou-li dosah a dopady navrhované právní úpravy zhodnoceny podle obecných zásad, obsahuje obecná část odůvodnění namísto některých výše uvedených požadavků závěrečnou zprávu z hodnocení dopadů regulace (RIA). V případě, že v rámci hodnocení dopadů regulace byly provedeny rozsáhlé analýzy, lze je uvést v příloze odůvodnění k návrhu předpisu.

Podrobnosti upravují Legislativní pravidla vlády v čl. 14 (čl. 16 odst. 4).

0 Přílohy
4344 Zobrazení