« Zpět na Pojmy výkladového...

Odůvodnění - nařízení vlády - vyhláška - obecná část

Rejstřík: O

Součástí návrhu nařízení vlády nebo vyhlášky je odůvodnění, které má obecnou a zvláštní část.

Obecná část obsahuje

  1. vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních principů,
  2. zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání, je-li nařízení vlády navrhováno na základě tohoto zmocnění, a zároveň zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, judikaturou soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva Evropské unie, pokud se na vztahy, jež mají být předmětem právní úpravy, vztahují, s uvedením těchto předpisů Evropské unie, judikatury soudních orgánů Evropské unie a obecných právních zásad práva Evropské unie a jejich základní charakteristiky,
  3. zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny, je-li navrhována novela nařízení vlády,
  4. předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy na státní rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, dále sociální dopady, včetně dopadů na specifické skupiny obyvatel, zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, a dopady na životní prostředí,
  5. zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu diskriminace, je-li hlavním předmětem navrhované právní úpravy úprava postavení fyzických osob; zhodnocení musí obsahovat vysvětlení příčin případných rozdílů, očekávaných dopadů nebo očekávaného vývoje, s využitím statistických a jiných údajů členěných na muže a ženy, jsou-li tyto údaje k dispozici.
  6. zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů,
  7. zhodnocení korupčních rizik.

Podrobnosti upravují Legislativní pravidla vlády v čl. 14 (čl. 16 odst. 4).

0 Přílohy
3372 Zobrazení