« Zpět na Pojmy výkladového...

Odůvodnění - nařízení vlády - vyhláška - zvláštní část

Rejstřík: O

Součástí návrhu nařízení vlády nebo vyhlášky je odůvodnění, které má obecnou a zvláštní část.

Pro obsah zvláštní části odůvodnění se použije čl. 9 odst. 4 Legislativních pravidel vlády obdobně. V zásadě se tedy zvláštní část odůvodnění člení podle jednotlivých paragrafů navrhovaného předpisu, nebo v případě novely podle jednotlivých článků a jednotlivých bodů novely. Výjimečně lze členit zvláštní část odůvodnění podle skupin paragrafů nebo podle skupin bodů novely. Zvláštní část odůvodnění obsahuje odůvodnění jednotlivých navrhovaných ustanovení předpisu, vysvětlení jejich účelu, principů, nezbytnosti, případně obsahuje i srovnání s platným právním stavem. Do odůvodnění jednotlivých navrhovaných ustanovení se nepřejímá text těchto ustanovení, ani text a argumentace, obsažené v obecné části odůvodnění. Vyžaduje-li naléhavý obecný zájem, aby předpis nabyl účinnosti dnem jeho vyhlášení, uvedou se důvody, které k tomu vedou, v odůvodnění ustanovení o nabytí účinnosti nařízení vlády (vyhlášky).

Podrobnosti upravují Legislativní pravidla vlády v čl. 14 (čl. 16 odst. 4).

0 Přílohy
1819 Zobrazení