« Zpět na Pojmy výkladového...

Odbor kompatibility Úřadu vlády

Rejstřík: O

Odbor kompatibility je součástí Úřadu vlády České republiky. Plní úlohu koordinačního a poradního místa v oboru implementace evropského práva pro státní správu.

Analyticko-konzultační oddělení odboru kompatibility se zaměřuje na poradenskou činnost při implementaci práva EU do českého právního řádu. Za tímto účelem zejména vypracovává vyjádření o míře slučitelnosti návrhů právních předpisů ČR s právem EU. Uvedená vyjádření zpracovává nejprve ve stadiu připomínkového řízení, a poté i ve stadiu projednávání návrhu na úrovni vlády, zpravidla v Legislativní radě vlády (tzv. revizní stanovisko).

Oddělení informací pro kompatibilitu s právem EU zajišťuje informační podporu všech agend, které souvisejí s implementací práva EU do právního řádu České republiky. Pro tento účel je používán meziresortní Informační systém pro aproximaci práva – ISAP. Datová základna systému je zdrojem pro informování ministerstev a dalších orgánů, pro generování statistik určených pro vládu ČR a pro export údajů určených Generálnímu sekretariátu Evropské komise.

Oddělení pro legislativní proces EU se zabývá agendami, které souvisí s legislativním procesem Evropské unie. V této souvislosti, zejména prostřednictvím databázové evidence, která je součástí ISAP, průběžně přiděluje gesce k navrhovaným předpisům Evropské unie těm resortům, které věcně řeší projednávanou problematiku. Resorty využívají tuto databázovou evidenci k získávání a vkládání informací o průběhu legislativního procesu na unijní úrovni, mimo jiné při zajišťování spolupráce vlády s oběma komorami Parlamentu ČR při projednávání návrhů právních předpisů Evropské unie. Další agendou, kterou se oddělení zabývá, je sledování (monitoring) legislativních dopadů návrhů právních předpisů EU na právní řád ČR. Účelem monitoringu je vytvořit celkový přehled možných dopadů návrhů předpisů Evropské unie na právní řád ČR, a to již ve fázi jejich projednávání v orgánech EU. Průběžné analyzování legislativních dopadů napomáhá včasné přípravě vnitrostátních implementačních předpisů a snižuje riziko nedodržení legislativních závazků České republiky plynoucích z jejího členství v Evropské unii. Aktualizace a třídění informací o legislativních dopadech je prováděno prostřednictvím databázové evidence, která je součástí ISAP. Do působnosti oddělení dále spadá kodifikace právních předpisů EU.

0 Přílohy
5715 Zobrazení