« Zpět na Pojmy výkladového...

Předkládací zpráva

Rejstřík: P

Součástí materiálu, kterým se věcný záměr, návrh zákona, návrh zákonného opatření Senátu, návrh nařízení vlády nebo návrh vyhlášky předkládá k projednání vládě (resp. Legislativní radě vlády; jejím odborným komisím v případě vyhlášky), je předkládací zpráva. Tato předkládací zpráva obsahuje

  1. stručné (obecné) vyjádření účelu sledovaného předloženým věcným záměrem,
  2. sdělení, zda a s kterými jinými ministerstvy (členy vlády), nebo jinými ústředními orgány státní správy byl věcný záměr vypracován ve spolupráci, pokud tuto spolupráci uložila vláda,
  3. sdělení, která připomínková místa, uvedená v čl. 5 odst. 1 písm. a) až c) Legislativních pravidel vlády, nezaslala připomínky, resp. sdělení, že k předloženému věcnému záměru připomínky nemají ani ke dni, kdy byly práce na materiálu před jeho předložením vládě ukončeny, 
  4. vymezení připomínky (popř. připomínek), která je předkládána vládě k projednání jako rozpor, jenž se nepodařilo vyřešit, a stanovisko orgánu, který je předkladatelem věcného záměru do vlády, k této připomínce, 
  5. vymezení připomínky (popř. připomínek) podstatné povahy, uplatněné ve lhůtě připomínkovými místy uvedenými v čl. 5 odst. 1 písm. d) až g) Legislativních pravidel vlády, jíž nebylo vyhověno s uvedením, který orgán připomínku uplatnil a z jakého důvodu jí nebylo vyhověno; uvedená připomínka není předmětem rozporu, i když ji tato připomínková místa označila za zásadní,
  6. obecné vymezení připomínek podstatné povahy, uplatněných ve lhůtě jinými připomínkovými místy než těmi, která jsou uvedena v čl. 5 odst. 1 Legislativních pravidel vlády, jimž nebylo vyhověno, včetně údaje o tom, z jakého důvodu jim nebylo vyhověno; uvedené připomínky nejsou předmětem rozporu, i když je tato připomínková místa označila za zásadní. Přiměřeně se uvedené vztahuje na připomínky uplatněné veřejností na základě zveřejnění věcného záměru v Knihovně připravované legislativy; tyto připomínky, pokud byly uplatněny ve lhůtě a jednoznačně se vztahují k předloženému návrhu, se v předkládací zprávě obecně vyhodnotí.

Je-li to z hlediska přehlednosti předkládací zprávy účelné, lze v ní požadavky písmen d) až f) vyjádřit pouze obecně a podrobněji v další, samostatné části materiálu.

Podrobnosti upravují Legislativní pravidla vlády v čl. 7 odst. 3 (viz též čl. 10 odst. 4, odst. 5 a čl. 15 odst. 2, čl. 16 odst. 7).

0 Přílohy
5783 Zobrazení