« Zpět na Pojmy výkladového...

Předseda Legislativní rady vlády

Rejstřík: P

Legislativní rada vlády České republiky (dále jen LRV) je poradním orgánem vlády v oblasti její legislativní činnosti. Předseda řídí zasedání LRV; po dobu jeho nepřítomnosti řídí zasedání LRV některý z jejích místopředsedů nebo členů pověřený řízením zasedání předsedou LRV. Předseda podepisuje stanoviska zaujatá LRV a předkládá je vládě, jsou-li jí určena. Předseda může rozhodnout, že legislativní návrh nebude projednán LRV a že k němu bude vypracováno stanovisko předsedy LRV, jestliže jde o úpravu, která a) nemá, v případě věcného záměru zákona nebude mít, formu komplexního zákona (nikoliv novely zákona), b) neobsahuje zásadní legislativní problémy ani nedostatky v hodnocení dopadů regulace, jejichž řešení si vyžaduje projednání návrhu LRV, nebo c) je časově naléhavá. Předseda při rozhodování, zda legislativní návrh bude projednán LRV, nebo zda k němu bude vypracováno stanovisko předsedy LRV, přihlíží rovněž ke kapacitním možnostem LRV. Postavení předsedy upravuje Statut LRV.

Stanoviska předsedy LRV vstupují i do procesu přípravy a schvalování mezinárodních smluv podle Směrnice vlády pro sjednávání, vnitrostátní projednávání, provádění a ukončování platnosti mezinárodních smluv dle usnesení vlády ze dne 11. února 2004 č. 131.

0 Přílohy
5257 Zobrazení