Rejstřík: P

Předseda Senátu

je vrcholným činitelem Senátu Parlamentu ČR s řadou pravomocí. 

Předsedovi Senátu přísluší

 1. zastupovat Senát navenek, 
 2. vyhlašovat volbu prezidenta republiky, 
 3. přijímat slib prezidenta republiky, 
 4. přijímat prohlášení prezidenta republiky, kterým se vzdává svého úřadu, 
 5. podepisovat zákonná opatření Senátu a usnesení Senátu, 
 6. dávat souhlas, aby byl odevzdán soudu zadržený senátor nebo soudce Ústavního soudu, který byl dopaden při spáchání trestného činu nebo bezprostředně poté, 
 7. svolávat, zahajovat a ukončovat schůzi Senátu, 
 8. stanovit pořadí, v němž jej budou místopředsedové Senátu zastupovat v průběhu funkčního období, 
 9. v době přerušení zasedání svolávat Senát ke schůzi před stanoveným termínem, 
 10. přerušit schůzi Senátu při nepořádku, nebo není-li Senát schopen se usnášet, 
 11. rozhodovat o použití státních vlajek na budovách sídla Senátu, 
 12. jmenovat a odvolávat po schválení organizačním výborem vedoucího Kanceláře Senátu, 
 13. oznamovat prezidentovi republiky a ministrovi vnitra, že mandát senátora zanikl v průběhu jeho volebního období, s výjimkou případů, kdy mandát senátora zanikl v posledním roce před uplynutím jeho volebního období.

Předseda Senátu plní i další úkoly stanovené zákonem nebo úkoly, jimiž ho Senát pověří.

Senátor se může svého mandátu vzdát prohlášením učiněným osobně na schůzi Senátu. Brání-li mu závažné okolnosti, aby se mandátu vzdal tímto způsobem, může tak učinit doručením notářského zápisu o svém prohlášení, že se vzdává mandátu, předsedovi Senátu, pozor mandát však nezaniká, bylo-li prohlášení učiněno více než 30 dnů před doručením. Senátor, který se vzdal mandátu, již nemůže vzít své prohlášení zpět.

Senátor, který je členem vlády, nemůže být předsedou nebo místopředsedou Senátu ani členem jeho výboru nebo komise. Výkon funkce předsedy nebo místopředsedy Senátu anebo členství ve výboru nebo v komisi Senátu končí dnem, kdy byl senátor jmenován členem vlády.

Nemůže-li se senátor zúčastnit schůze Senátu nebo jeho orgánu, omluví se předsedovi Senátu nebo předsedovi toho orgánu, o jehož schůzi jde. Senátor se omluví tak, aby byl podle povahy věci o omluvě zpraven předseda Senátu nebo předseda toho orgánu, o jehož schůzi jde, pokud možno před počátkem schůze nebo její části, na kterou se omlouvá. Funkce evidenční - přehled účasti senátora na schůzi Senátu a na schůzích jeho orgánů, včetně důvodů neúčasti, pokud je senátor uvede, vede předseda Senátu nebo předseda toho orgánu, o jehož schůzi jde.

Žádost orgánu činného v trestním řízení o souhlas Senátu s trestním stíháním senátora , jakož i oznámení tohoto orgánu o zadržení senátora dopadeného při spáchání trestného činu nebo bezprostředně poté Čl. 27 odst. 5 Ústavy se zasílají předsedovi Senátu. Žádost o souhlas s trestním stíháním senátora, jakož i oznámení o zadržení senátora musí obsahovat zejména vymezení skutku, o který jde, a jeho předpokládanou právní kvalifikaci.

Obdrží-li předseda Senátu žádost o souhlas s trestním stíháním senátora, postoupí ji mandátovému a imunitnímu výboru. Obdrží-li předseda Senátu oznámení o zadržení senátora, rozhodne neprodleně, zda dává či nedává souhlas k odevzdání zadrženého senátora soudu; rozhodnutí sdělí bez odkladu orgánu činnému v trestním řízení, který mu oznámení o zadržení senátora zaslal, a současně postoupí toto oznámení a své rozhodnutí k němu mandátovému a imunitnímu výboru.

0 Přílohy
4657 Zobrazení