Rejstřík: P

Předseda sněmovny je vrcholným činitelem Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR s řadou pravomocí. 

Předsedovi Sněmovny přísluší zejména: 

 1. zastupovat Sněmovnu navenek, 
 2. navrhovat prezidentu republiky jmenování předsedy vlády podle čl. 68 odst. 4 věta druhá Ústavy, 
 3. přijímat slib členů Nejvyššího kontrolního úřadu, 
 4. postoupit Senátu návrh zákona a návrh mezinárodní smlouvy vyžadující souhlas Parlamentu, s nímž Sněmovna vyslovila souhlas, 
 5. postoupit prezidentu republiky k podpisu přijaté zákony, 
 6. zasílat předsedovi vlády k podpisu přijaté zákony, 
 7. podepisovat zákony a usnesení Sněmovny, popřípadě jiné listiny vydávané Sněmovnou. 

Předsedovi Sněmovny dále přísluší

 1. povolat náhradníka na uprázdněný poslanecký mandát a vydat mu osvědčení, že se stal poslancem, 
 2. dávat souhlas, aby byl odevzdán soudu zadržený poslanec, který byl dopaden při spáchání trestného činu nebo bezprostředně poté, 
 3. stanovit pořadí, v němž jej budou místopředsedové Sněmovny zastupovat, 
 4. svolávat, zahajovat a ukončovat schůzi Sněmovny a společnou schůzi Sněmovny a Senátu, 
 5. v době přerušení zasedání svolávat Sněmovnu ke schůzi před stanoveným termínem, 
 6. přerušit schůzi Sněmovny při nepořádku, nebo není-li Sněmovna schopna se usnášet, 
 7. jmenovat a odvolávat vedoucího Kanceláře PSP 

Předseda Sněmovny plní i další úkoly stanovené zákonem nebo úkoly, jimiž ho Sněmovna pověří.

Legislativní pravidla vlády stanoví, že vládní návrh zákona v elektronické a listinné podobě zasílá předseda vlády předsedovi Poslanecké sněmovny.

Odvolat předsedu Sněmovny nebo místopředsedu Sněmovny lze jen na písemný návrh nejméně dvou pětin všech poslanců.

Předseda a místopředsedové Sněmovny ex lege mohou být členy jen organizačního výboru.

Ustavující schůze výborů svolává předseda Sněmovny. Výbor řídí předsedou Sněmovny pověřený člen výboru do doby, než je zvolený předseda výboru potvrzen Sněmovnou.

Schůze Sněmovny svolává její předseda, stanoví-li tak zákon, nebo na základě usnesení Sněmovny. Není-li v usnesení řečeno, kdy se má schůze konat, svolá předseda Sněmovny schůzi nejpozději do 30 dnů od přijetí usnesení. Požádá-li o svolání schůze Sněmovny alespoň jedna pětina všech poslanců, svolá předseda schůzi nejpozději do deseti dnů od doručení žádosti; žádost musí být podána písemně a musí obsahovat návrh pořadu jednání. V době přerušení zasedání může předseda Sněmovny svolat Sněmovnu ke schůzi před stanoveným termínem, čímž je zasedání obnoveno. Učiní tak vždy, požádá-li jej o to prezident republiky, vláda nebo nejméně jedna pětina všech poslanců, a to nejpozději do deseti dnů od doručení žádosti. Žádost musí být podána písemně a musí obsahovat návrh pořadu jednání.

Každý poslanec má právo interpelovat vládu nebo její členy ve věcech jejich působnosti. Poslanec podává interpelaci ústně na schůzi Sněmovny nebo písemně prostřednictvím předsedy Sněmovny.

0 Přílohy
6242 Zobrazení