« Zpět na Pojmy výkladového...

Plán legislativních prací vlády

Rejstřík: P

Z působnosti ministra a předsedy Legislativní rady vlády ve věcech koordinace činnosti vlády v oblasti přípravy a tvorby návrhů právních předpisů, plyne jeho povinnost vypracovávat a vládě předkládat návrhy Plánu legislativních prací vlády dle Legislativních pravidel vlády.

Výhled legislativních prací vlády ("Výhled") a Plán legislativních prací vlády („Plán“) reflektují legislativní činnost vlády, plánovanou na následující období. Zatímco Výhled ve své neimplementační části bývá sestavován pouze jednou na celé volební období a má spíše informativní povahu (vláda jej bere na vědomí a jednotlivým členům vlády z něj tudíž přímo nevyplývají konkrétní úkoly), Plán je naopak sestavován pravidelně na každý následující kalendářní rok a úkoly v něm obsažené jsou pro členy vlády a vedoucí ostatních ústředních orgánů státní správy závazné (vláda Plán schvaluje a ukládá členům vlády a vedoucím ostatních ústředních orgánů státní správy zajistit splnění úkolů vyplývajících z Plánu).

Plán a Výhled mohou zahrnovat pouze návrhy právních předpisů, které spadající do působnosti vlády (návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, návrhy novel zákonů, návrhy nařízení vlády a návrhy novel nařízení vlády). Neobsahují tedy plánované návrhy právních předpisů, k jejichž schvalování jsou oprávněna příslušná ministerstva nebo jiné ústřední orgány státní správy.

Plán bývá sestavován jednou ročně (v závěrečných měsících kalendářního roku), a to z podkladů zaslaných jednotlivými členy vlády za jimi řízené ministerstvo. Popřípadě, plní-li příslušný člen vlády informační a koordinační funkci vůči jinému ústřednímu orgánu státní správy, též za tento orgán. Základem pro tyto podklady je programové prohlášení vlády a Výhled, dále je třeba do Plánu zapracovat úkoly vyplývající z legislativních závazků České republiky plynoucích ze členství v Evropské unii, jakož i úkoly uložené zvláštními usneseními vlády a rovněž legislativní úkoly, vyplývající z vlastních potřeb resortů. Při přípravě návrhu Plánu jsou zohledněny rovněž legislativní úkoly navržené Českým statistickým úřadem a Českou národní bankou. Pokud jsou legislativní úkoly uloženy zvláštním usnesením vlády s termínem splnění v roce, na který je sestavován Plán legislativních prací vlády, a tyto úkoly jsou obsaženy v podkladu pro sestavení tohoto plánu, ale s jiným termínem splnění, promítne se tento jiný termín do návrhu plánu a po jeho schválení vládou považuje se nově stanovený termín za nepřímou novelu předchozího usnesení vlády; pokud však tyto legislativní úkoly nejsou obsaženy v podkladech pro sestavení Plánu legislativních prací vlády a z tohoto důvodu nejsou promítnuty do vládou schváleného Plánu legislativních prací vlády, neznamená to, že takový legislativní úkol byl zrušen.

Požadavek na zařazení konkrétního úkolu do návrhu Plánu je třeba vždy řádně zdůvodnit; přitom je třeba především uvést, proč má být úkol do návrhu Plánu zařazen (např. úkol vyplývá ze závazků k Evropské unii), jaká věcná problematika má být příslušným právním předpisem upravena, hlavní zásady budoucí právní úpravy a časový rozměr plnění úkolu (např. zohlednění termínu pro implementaci předpisu EU a doby předpokládané pro legislativní proces v České republice ve vztahu k termínu pro předložení návrhu právního předpisu vládě). Jestliže do Plánu nemá být zařazen úkol, který však byl předtím uveden na příslušný rok ve Výhledu, je třeba zdůvodnit nezařazení tohoto úkolu do návrhu Plánu.

0 Přílohy
4860 Zobrazení