« Zpět na Pojmy výkladového...

Poslanecká sněmovna

Rejstřík: P

Poslanecká sněmovna je dolní komora Parlamentu České republiky. Má 200 poslanců volených na 4 roky podle poměrného systému s 5% uzavírací klauzulí. Poslanecká sněmovna vznikla k 1. lednu 1993 transformací z dosavadní České národní rady. Sněmovna je usnášeníschopná při třetinovém kvóru – tj. 67 přítomných poslanců - nadpoloviční většinou. Kvalifikované většiny jsou 101 poslanců (např. přehlasování prezidentského veta či vyslovení nedůvěry vládě) a 120 hlasů (přijetí ústavního zákona, ratifikace některých mezinárodních smluv). Kromě toho Poslanecká sněmovna nemůže přehlasovat Senát u návrhu zákona o jednacím řádu Senátu, volebního zákona či zákona o zásadách jednání a styku obou komor mezi sebou, jakož i navenek.

Poslanecká sněmovna nemůže být rozpuštěna tři měsíce před skončením jejího volebního období. Jinak může být rozpuštěna prezidentem, a to jen z těchto ústavou stanovených důvodů: Nevysloví důvěru nově jmenované vládě, jejíž předseda byl prezidentem republiky jmenován na návrh předsedy Poslanecké sněmovny - nastává až po dvou nevysloveních důvěry vládě, jejíž předseda byl jmenován prezidentem nebo se neusnese do tří měsíců o vládním návrhu zákona, s jehož projednáváním spojila vláda otázku důvěry nebo přeruší zasedání po dobu delší, než je přípustné (tj. 120 dní) anebo není po dobu delší než 3 měsíce způsobilá se usnášet, ačkoliv nebylo její zasedání přerušeno a ačkoliv byla v té době opakovaně svolávána ke schůzi anebo prezident rozpustí Poslaneckou sněmovnu na návrh Poslanecké sněmovny, který je prezidentovi předložen formou usnesení, jež bylo přijato v Poslanecké sněmovně třípětinovou většinou všech poslanců.

Podrobnosti stanoví především Ústava v čl. 15 a násl. a zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny.

0 Přílohy
4851 Zobrazení