Rejstřík: P

Souhrn platného (účinného) objektivního práva k určitému datu. Zahrnuje formální i materiální prameny práva, jejich vzájemné konstelace a účinky, které (aplikační praxí) vyvolávají. V užším pojetí zahrnuje toliko text právních předpisů. Popis právního stavu dává komplexní obraz o platném práva, v širším pojetí i o právních vztazích a subjektivních právech, jež jsou v daný okamžik založeny. V rámci legislativního procesu (hodnocení dopadů právní regulace RIA) je právní stav popisován ve vztahu k určité problematice.

V jiném významu též (skutkový) stav, který je objektivně v souladu s právem. Jde o právní skutečnost, která není v rozporu s platným a účinným právem v ČR. Opakem je tzv. protiprávní stav, který patří k právním skutečnostem, vznikajícím zpravidla v úzké souvislosti s určitou událostí. Není však vyloučeno, aby byl způsoben i lidským chováním, které nemá povahu protiprávního úkonu. Od události se liší tím, že nejde o určité dění, ale o určitý stav, který je objektivně v rozporu s právem. Protiprávnost stavu spočívá v působení určité události nebo chování, které vyvolávají škodu nebo bezdůvodné obohacení. Právním následkem je vznik povinnosti k jeho odstranění.

0 Přílohy
6594 Zobrazení