« Zpět na Pojmy výkladového...

Publikace právního předpisu

Rejstřík: P

Publikací právního předpisu rozumíme jeho zveřejnění oficiálním, předem stanoveným způsobem. Představuje nezbytnou podmínku jeho platnosti.

Nutno rozlišovat pojmy platnost a účinnost právního předpisu.

Platnost právní předpis nabývá dnem vyhlášení ve Sbírce zákonů. Dnem vyhlášení právního předpisu je den rozeslání příslušné částky Sbírky zákonů, uvedený v jejím záhlaví, od tohoto dne musí být částka každému dostupná alespoň v každé obci. Platnost je podmínkou účinnosti, princip zákazu zpětné působnosti zákonů, tzv. zákaz retroaktivity.

Účinnost - nutno odlišit od platnosti Rozumíme jím den, kdy právní předpis zakládá, mění nebo ruší právní vztahy, tedy "vstupuje v život". Účinnost je zpravidla stanovena výslovně (nalezneme zpravidla na konci právního předpisu), ke konkrétnímu datu nebo ke dni, kdy nastane nějaká právní skutečnost. Pokud není výslovně stanoveno datum účinnosti, platí ex lege generální pravidlo plynoucí ze zákona č. 309/1999 Sb.: Není-li stanovena účinnost pozdější, nabývá právní předpis účinnost 15. dnem po vyhlášení. Vyžaduje-li naléhavý obecný zájem účinnost dřívější, lze tak výjimečně učinit, nikdy však nesmí být datum účinnosti dříve, než datum platnosti. Pro podzákonné předpisy (tj. nařízení vlády, vyhlášky ministerstev, jiných správních úřadů, popř. PO) navíc platí, že mohou být vyhlášeny nejdříve dnem, v němž je vyhlášen zákon, k jehož provedení jsou vázány. A dále pak svou účinnost mohou nabýt nejdříve dnem, k němuž nabývá příslušný zákon účinnosti.

0 Přílohy
6253 Zobrazení