« Zpět na Pojmy výkladového...

Rámcová pozice pro Parlament ČR

Rejstřík: R

Cílem rámcové pozice je definovat pozici ČR prostřednictvím stanovisek k jednotlivým návrhům legislativních aktů Evropské unie a jiných dokumentů orgánů Evropské unie, které jsou předkládány Senátu a Poslanecké sněmovně. Vláda ČR poskytuje Výboru pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny a pověřenému výboru Senátu předběžné stanovisko k návrhu legislativního aktu (a dalším aktivitám a záměrům EU, které postihují priority ČR), což činí prostřednictvím člena vlády, do jehož gesce byl materiál přidělen. Stanovisko k jinému dokumentu orgánů EU předkládá gestor příslušným komorám, byla-li vláda o jeho předložení jimi nebo jejich orgány požádána.

Evidenci usnesení Senátu a Poslanecké sněmovny, která přijaly ke stanoviskům, zajišťuje odbor kompatibility Úřadu vlády ČR. O těchto usneseních informuje bez zbytečného odkladu příslušného gestora.

Rámcová pozice má sloužit jako výchozí mandát projednání zástupců ČR na úrovni EU. Členové vlády jsou mimo jiné odpovědni za zohlednění vyjádření příslušné komory při jednání v orgánech Evropské unie.

Podrobnosti o přidělování gescí k dokumentům EU, vypracovávání stanovisek a o komunikaci s komorami Parlamentu upravuje Směrnice vlády o postupu při zasílání návrhů legislativních aktů ES/EU a materiálů Evropské komise Poslanecké sněmovně a Senátu Parlamentu České republiky (Příloha k usnesení vlády ze dne 24. listopadu2004 č. 1153).

0 Přílohy
3565 Zobrazení