« Zpět na Pojmy výkladového...

Referenční odkaz na právní předpis EU

Rejstřík: R

Referenční odkaz na právní předpis Evropské unie je zpravidla v úvodním nebo závěrečném ustanovení právního předpisu.

Jedná se o legislativně technický požadavek, jehož smyslem je do právního předpisu poznamenat souvislost s právem Evropské unie, a to zpravidla formou standardizovaného úvodního ustanovení ve spojení s poznámkou pod čarou výčet dotčených předpisů práva EU).

Je-li právním předpisem prováděno přizpůsobení právního řádu přímo použitelnému předpisu Evropské unie, začátek úvodního ustanovení právního předpisu zní: "Tento zákon (Toto nařízení, Tato vyhláška) upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie x) ..." (v poznámce pod čarou č. X se uvede citace tohoto předpisu a byl-li tento předpis novelizován, připojí se za jeho název slova ", v platném znění.").

Je-li právním předpisem promítnuta do právního předpisu celá směrnice Evropské unie nebo její podstatná část a toto promítnutí směrnice se týká podstatné části právního předpisu, začátek úvodního ustanovení právního předpisu zní: "Tento zákon (Toto nařízení, Tato vyhláška) zapracovává příslušné předpisy Evropské uniex) a upravuje

  1. .........., 
  2. ......... (v tomto dalším pododstavci či v pododstavcích se vyjádří ta část předmětu právní úpravy, která překračuje rámec promítnutých předpisů EU) .......... " (v poznámce pod čarou č. X se uvedou citace skutečně promítnutých předpisů, včetně skutečně promítnutých novel těchto předpisů s tím, že každý z těchto předpisů a každá jejich novela se uvede na samostatné řádce, a je-li promítnuta podstatná část směrnice, v poznámce pod čarou se uvedou příslušná skutečně promítnutá ustanovení směrnice).

Je-li právním předpisem prováděno jak přizpůsobení právního řádu přímo použitelnému předpisu Evropské unie, tak je jím promítána do právního předpisu celá směrnice Evropské unie nebo její podstatná část, začátek úvodního ustanovení právního předpisu zní:

"Tento zákon (Toto nařízení, Tato vyhláška) zapracovává příslušné předpisy Evropské unie x), zároveň navazuje na přímo použitelný předpis Evropské unie xx) a upravuje

  1. .........,
  2. ..........
  3. .........(v tomto dalším pododstavci či v pododstavcích se vyjádří ta část předmětu právní úpravy, která nemá implementační povahu) ......... ."

V právním předpise se začátek úvodního ustanovení při promítnutí směrnice neuvede, pokud je právním předpisem promítnuta do právního řádu jen nepodstatná část směrnice Evropské unie, anebo pokud se promítnutí směrnice Evropské unie týká nepodstatné části právního předpisu. V tomto případě postačí u příslušného ustanovení právního předpisu odkázat na poznámku pod čarou a v ní uvést příslušné skutečně promítnuté ustanovení směrnice Evropské unie.

Má-li právní předpis předmět úpravy shodný nebo v podstatné míře shodný s předmětem úpravy obsažené v přímo použitelném předpisu Evropské unie a nejde-li o přizpůsobení právního řádu tomuto předpisu, do úvodního ustanovení právního předpisu se zapracuje tento text: "Tento zákon (Toto nařízení, Tato vyhláška) se použije na právní vztahy, které nejsou upraveny přímo použitelným předpisem Evropské unie v oblasti x)" (stručně se charakterizuje tato oblast a v poznámce pod čarou se uvede citace tohoto předpisu).

Je-li právní předpis technickým předpisem a jako takový byl oznámen Komisi podle směrnice 2015/1535/EU, do závěrečného ustanovení právního předpisu se zapracuje tento text: "Tento zákon (Toto nařízení, Tato vyhláška) byl oznámen v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti, v platném znění.".

Je-li novela technickým předpisem a jako taková byla oznámena Komisi podle směrnice 2015/1535/EU, obsahuje novela i samostatný článek, ve kterém se uvede pouze text: "Tento zákon (Toto nařízení, Tato vyhláška) byl oznámen v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti, v platném znění.".

Podrobnosti upravují Legislativní pravidla vlády v čl. 48 a čl. 55 odst. 6.

0 Přílohy
3022 Zobrazení