Rejstřík: R

Součástí každého materiálu, který obsahuje návrh zákona, jímž je zajišťováno promítnutí (transpozice) směrnic EU do právního řádu České republiky, nebo přizpůsobení (adaptace) právního řádu České republiky ustanovením zakládacích smluv a nařízením EU, je i rozdílová tabulka, která obsahuje na levé straně buď úplné znění ustanovení navrženého zákona nebo charakteristiku obsahu tohoto ustanovení, a na pravé straně tomu odpovídající úplné znění normativního ustanovení předpisu EU nebo charakteristiku jeho obsahu podle typizovaného vzoru. V závěru tabulky se uvádí úplný výčet předpisů EU, které se navrženého zákona týkají, s uvedením jejich identifikačního čísla (CELEX) a názvu přeloženého do českého jazyka. Jedná se o jeden z nástrojů prokazování slučitelnosti navrhovaných zákonů s právem Evropské unie.

Podrobnosti jsou obsaženy v příloze č. 5 Legislativních pravidel vlády "Způsob prokazování slučitelnosti navrhovaných zákonů s právem Evropské unie a postup při předběžných konzultacích o návrzích zákonů s výborem pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky"

0 Přílohy
3752 Zobrazení