Rejstřík: R

Orgány, jimž je materiál určený pro jednání vlády předkládán ke stanovisku (připomínkové řízení), mohou jimi uplatněné připomínky, které považují za podstatné, označit za připomínky zásadní. Pokud předkladatel materiálu pro jednání schůze vlády takto označeným připomínkám nevyhoví, stávají se předmětem rozporu. Nepodaří-li se rozpor odstranit na úrovni náměstků, řeší rozpor člen vlády nebo vedoucí jiného orgánu, který je předkladatelem materiálu pro jednání schůze vlády, jednáním s členem vlády nebo vedoucím jiného orgánu, který zásadní připomínku uplatnil. Člen vlády nebo vedoucí jiného orgánu, který je předkladatelem materiálu pro jednání schůze vlády, musí zároveň dbát, aby vyřešení rozporu nevyvolalo následně rozpor s jiným členem vlády. Neodstraněné rozpory koncepčního charakteru jsou předloženy k rozhodnutí vládě.

Existence rozporů k materiálu může mít vliv na faktický i formální režim jeho projednání vládou (existence rozporů musí být explicitně konstatována v předkládací zprávě, čl. IV odst. 7; naopak neexistence rozporů u nelegislativních materiálů umožňuje zařazení do části C programu vlády, čl. V odst. 5 Jednacího řádu vlády).

Rozpor nemůže z povahy věci vzniknout u návrhu vyhlášky.

Podrobnosti upravují Jednací řád vlády v čl. II a Legislativní pravidla vlády v čl. 5.

0 Přílohy
5139 Zobrazení