« Zpět na Pojmy výkladového...

Sbírka mezinárodních smluv

Rejstřík: S

Sbírka mezinárodních smluv je to oficiální sbírkou sloužící k vyhlašování, a tím k zpřístupnění platných mezinárodních smluv, jimiž je ČR vázána; oficiální označení "Sb. m. s."

Mezinárodní smlouvy se ve Sb.m.s. vyhlašují sdělením MZV. Dále se ve Sb.m.s. vyhlašují oznámení o výpovědi mezinárodních smluv a o jiných skutečnostech důležitých pro provádění mezinárodních smluv a rozhodnutí přijatá mezinárodními organizacemi a orgány mezinárodních organizací, jimiž je ČR vázána.

Mezinárodní smlouvy se vyhlašují uveřejněním jejich plného znění. Smlouvy, které nejsou schvalovány Parlamentem ČR a týkají se pouze malého počtu fyzických a právnických osob, mohou být vyhlášeny bez uveřejnění plného znění jejich příloh; v tomto případě MZV ve sdělení uvede výčet příloh, a kde lze do nich nahlédnout a pořizovat si výpisy.

Ve Sb.m.s. se smlouvy vyhlašují v jazyce rozhodném podle mezinárodního práva pro jejich výklad (v případě více rozhodných jazyků zákon preferuje jazyk anglický) a zároveň v překladu do češtiny. V případném rozporu mezi rozhodným jazykem a českým překladem má přednost rozhodný (cizí) jazyk.

Od účinnosti zák. č. 309/1999 Sb. se vedou Sb.m.s. a Sbírka zákonů odděleně. Režim vedení a zpřístupnění S. je obdobný jako u Sbírky zákonů.

0 Přílohy
3638 Zobrazení