Rejstřík: S

Sbírka zákonů je oficiální centrální sbírka sloužící k vyhlašování obecně závazných právních předpisů, resp. rozhodnutí či opatření ústředních státních orgánů ČR. Sbírka zákonů nese oficiální a též zažité označení „Sb.“. Smyslem vyhlašování zákonů (a dalších právních předpisů) je jejich zpřístupnění, co nejširšímu okruhu adresátů právních předpisů, resp. norem v nich obsažených. 

Ve Sbírce zákonů se vyhlašují uveřejněním jejich plného (nikoliv zkráceného či jinak upraveného) znění. 

 1. ústavní zákony, 
 2. zákony, 
 3. zákonná opatření Senátu, 
 4. nařízení vlády,
 5. právní předpisy vydávané ministerstvy a ostatními ústředními správními úřady; právní předpisy jiných správních úřadů a právnických osob, pokud na základě zvláštního zákona vydávají právní předpisy s celostátní působností – tyto jsou souhrnně nazývány jako tzv. vyhlášky. 

Ve Sbírce zákonů se dále povinně vyhlašují:

 1. nálezy Ústavního soudu a rozsudky Nejvyššího správního soudu, pokud tak stanoví zákon – viz § 57 a násl. zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu 
 2. sdělení Ústavního soudu, jestliže o jejich vyhlášení Ústavní soud rozhodne,
 3. usnesení Poslanecké sněmovny o zákonném opatření Senátu, anebo sdělení předsedy Poslanecké sněmovny, že se Poslanecká sněmovna na své první schůzi o zákonném opatření Senátu neusnesla,
 4. rozhodnutí prezidenta republiky, oznámení prezidenta republiky o výsledku referenda, usnesení komor Parlamentu a usnesení vlády, pokud tak stanoví zvláštní zákon nebo jestliže o jejich vyhlášení tyto orgány rozhodnou,
 5. rozhodnutí předsedy Senátu, a není-li funkce předsedy Senátu obsazena, předsedy Poslanecké sněmovny, o vyhlášení volby prezidenta republiky,
 6. sdělení ministerstev, jiných ústředních správních úřadů, Státní volební komise nebo České národní banky o skutečnostech a přijatých rozhodnutích, pokud povinnost vyhlásit je ve Sbírce zákonů stanoví zvláštní zákon,
 7. úplná znění ústavních zákonů a zákonů, zmocňuje-li k vyhlášení jejich úplného znění předsedu vlády ústavní zákon nebo zákon. Ve Sbírce zákonů se vyhlašují též sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby. Zjistí-li Ministerstvo vnitra rozdíl mezi textem právního předpisu předaným k vyhlášení a vyhlášeným textem takového předpisu, vyhlásí po tomto zjištění v nejbližší částce Sbírky zákonů opravu tiskové chyby. Ministerstvo vnitra postupuje obdobně v případě rozdílu mezi textem mezinárodní smlouvy nebo textem rozhodnutí mezinárodního orgánu a organizace, předaným k vyhlášení a vyhlášeným textem takové smlouvy či takového rozhodnutí. Platí to i pro postup Ministerstva vnitra v případě nesprávností ve vyhlášeném překladu mezinárodní smlouvy a rozhodnutí mezinárodních orgánů a organizací do českého jazyka. Než vyhlásí opravy překladu ve Sbírce mezinárodních smluv, vyžádá si stanovisko Ministerstva zahraničních věcí.

Každá z částek Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv obsahuje v záhlaví, vedle názvu příslušného publikačního prostředku, zejména velký státní znak, kalendářní rok, ve kterém je vydána, a datum, v němž je rozeslána.

 Sbírka zákonů se vydává v postupně číslovaných částkách označených pořadovými čísly, jejichž řada se uzavírá koncem každého kalendářního roku. Číslování stran Sbírky zákonů se provádí od počátku kalendářního roku v souvislé řadě, která se uzavírá koncem každého kalendářního roku. Obdobně se postupuje i při vydávání Sbírky mezinárodních smluv.

Právní předpisy a další právní akty se ve Sbírce zákonů označují od počátku kalendářního roku pořadovými čísly v souvislé řadě, která se uzavírá koncem každého kalendářního roku.

0 Přílohy
6386 Zobrazení