Rejstřík: S

Vláda je vrcholným orgánem výkonné moci. Vláda se skládá z předsedy vlády, místopředsedů vlády a ministrů.

Předseda vlády organizuje činnost vlády, řídí její schůze, vystupuje jejím jménem a vykonává další činnosti, které jsou mu svěřeny Ústavou nebo jinými zákony. Předsedu vlády zastupuje místopředseda vlády nebo jiný pověřený člen vlády.

Prezident republiky má právo účastnit se schůzí vlády, vyžádat si od vlády a jejích členů zprávy a projednávat s vládou nebo s jejími členy otázky, které patří do jejich působnosti.

Vláda jako vrcholný orgán výkonné moci rozhoduje na základě zákonů a v jejich mezích o zásadních otázkách celostátního významu, pokud rozhodování o nich nepřísluší ministerstvům, jiným ústředním orgánům státní správy, nebo jimi řízeným orgánům.

Vláda přijímá rozhodnutí zpravidla na základě materiálu předloženého jí členem vlády, výjimečně na základě ústní informace člena vlády, jde-li o věc, která nesnese odkladu. Rozhodnutí vlády mají formu usnesení vlády. Usnesení vlády zavazují všechny členy vlády, ministerstva, jiné ústřední orgány státní správy, ostatní správní úřady a další subjekty, pokud tak stanoví zvláštní zákon.

Materiály pro jednání schůze vlády, které předkladatel požaduje zařadit na program nejbližší schůze vlády, je nutno předložit nejpozději do 14.00 hodin sedmého dne předcházejícího jednání schůze vlády.

Jednání schůze vlády svolává předseda vlády a v době jeho nepřítomnosti v České republice nebo z jiných závažných důvodů 1. místopředseda vlády nebo jiný předsedou vlády pověřený místopředseda vlády. Schůze vlády se svolává tak, že se program schůze vlády s určením data a místa konání poté, co jej podepíše předseda vlády, popřípadě příslušný místopředseda vlády, vloží do elektronické knihovny, a to nejpozději 6 dnů přede dnem konání schůze vlády.

Ve výjimečných a zvlášť naléhavých případech může předseda vlády zaslat program schůze vlády nebo jeho dodatek ve lhůtě kratší než šest dnů před dnem konání jednání schůze vlády.

Nerozhodne-li předseda vlády jinak, na program schůze vlády se materiál zařadí jen tehdy, byl-li vládě předložen v elektronické podobě, prostřednictvím elektronické knihovny. Materiál legislativní povahy lze na program schůze vlády zařadit jen tehdy, je-li k němu vypracováno stanovisko Legislativní rady vlády nebo stanovisko předsedy Legislativní rady vlády a bylo-li toto stanovisko vloženo do elektronické knihovny. 

Program schůze vlády se člení na

  1. část A, do které se zařadí materiál nelegislativní povahy, který se výlučně týká působení České republiky v Evropské unii;
  2. část B, do které se zařadí materiál, který nepatří do části A ani do části C;
  3. část C, do které se zařadí materiál nelegislativní povahy, který je vládě předložen bez rozporů, není v něm navrženo uložit úkoly jiným členům vlády nebo vedoucím jiných ústředních orgánů státní správy, než předkladateli, jejich obsah nemá zásadní význam z hlediska ekonomického, politického a sociálního a lze proto předpokládat, že jej vláda může schválit bez rozpravy. 

Do části C nelze zařadit materiál nelegislativní povahy, jehož předmětem je návrh na rozhodnutí o věci týkající se nakládání s konkrétním majetkem státu, veřejné zakázky, koncesní smlouvy, dotace nebo výdaje organizační složky státu anebo stanovení výše účasti státního rozpočtu na financování programu, o níž rozhodnout náleží do působnosti vlády, nebo o stanovisko k ní vládu požádal člen vlády, do jehož působnosti jinak tato věc náleží, anebo si vláda projednání této věci vyhradila.

Vláda rozhoduje ve sboru na schůzi vlády. Jednání schůze vlády se konají zpravidla jednou za týden.

Jednání schůze vlády řídí předseda vlády a v době jeho nepřítomnosti 1. místopředseda vlády nebo předsedou vlády pověřený jiný člen vlády. 

Vláda je schopna se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů. Není-li vláda usnášeníschopná, předsedající určí den, hodinu a místo příštího jednání schůze vlády a jednání schůze vlády ukončí; o tom musí být informováni i nepřítomní členové vlády.

Vláda jedná podle programu schůze vlády, stanoveného předsedou vlády, popřípadě příslušným místopředsedou vlády. Člen vlády může navrhnout, aby materiál zařazený v programu schůze vlády do části B byl přesunut do části C nebo naopak. Program schůze vlády může být doplněn o projednání neodkladných záležitostí a ústních informací; v těchto případech navrhovatel zpravidla předloží alespoň návrh usnesení vlády a věc je projednána postupem stanoveným pro část B programu schůze vlády. Člen vlády může rovněž navrhnout, aby materiál, který je předkladatelem označen Pro informaci členů vlády a takto na programu schůze vlády uveden, byl zařazen do části A nebo do části B programu schůze vlády; v tomto případě předseda vlády určí, zda a v jaké lhůtě bude materiál projednán v připomínkovém řízení a stanoví lhůtu, v jaké předkladatel doplní materiál o návrh usnesení vlády a o výsledky případného připomínkového řízení.

Nemůže-li se člen vlády výjimečně účastnit jednání schůze vlády, předem se předsedovi vlády písemně omluví a oznámí důvod své nepřítomnosti a jméno náměstka, který se za něj jednání schůze vlády zúčastní. Náměstek přednese stanovisko zastupovaného člena vlády, popřípadě podá další informace k projednávané záležitosti; nemůže však za člena vlády hlasovat.

Jednání schůze vlády se účastní osoby, u kterých to stanoví Ústava České republiky, ústavní zákon nebo zákon, dále předseda Českého statistického úřadu, vedoucí Úřadu vlády, zástupce Kanceláře prezidenta republiky, zapisovatel vlády a další osoby určené předsedou vlády.

Jednání schůze vlády se může účastnit též spolupředkladatel materiálu, který není členem vlády; účastní se přitom té části jednání schůze vlády, kdy je předmětný materiál projednáván.

 Jestliže člen vlády považuje účast některé další osoby na jednání schůze vlády za žádoucí, oznámí to při zahájení projednávání příslušného bodu programu schůze vlády předsedajícímu. K účasti těchto osob na schůzi vlády je třeba souhlasu vlády. Tyto osoby se účastní jednání schůze vlády jenom po dobu jednání o bodu programu schůze vlády, k němuž byly přizvány.

 Jestliže člen vlády považuje účast některé další osoby na jednání schůze vlády za žádoucí, oznámí to při zahájení projednávání příslušného bodu programu schůze vlády předsedajícímu. K účasti těchto osob na schůzi vlády je třeba souhlasu vlády. Tyto osoby se účastní jednání schůze vlády jenom po dobu jednání o bodu programu schůze vlády, k němuž byly přizvány.

 K materiálu zařazenému do části A programu schůze vlády a k materiálu zařazenému do části B programu schůze vlády předsedající uděluje úvodní slovo předkladateli materiálu. Předkladatel v úvodním slově stručně charakterizuje obsah materiálu a odůvodní závěry, které jsou v materiálu navrhovány. Pokud se předkladatel v úvodním slově k materiálu legislativní povahy nevyjádří ke stanovisku Legislativní rady vlády nebo předsedy Legislativní rady vlády, má se za to, že s tímto stanoviskem souhlasí. Po odpovědích na dotazy se koná k projednávanému bodu programu schůze vlády rozprava. Po skončení rozpravy předsedající navrhne závěry jednání, včetně případných změn předloženého návrhu usnesení vlády.

 Při projednávání materiálu podle odstavce 9 se zpravidla nepřihlédne k těm uplatněným připomínkám, které nebyly k projednávanému materiálu předtím uplatněny v připomínkovém řízení, s výjimkou případu, kdy materiál nelegislativní povahy byl na základě výsledků připomínkového řízení podstatně přepracován a již nebyl znovu projednán v připomínkovém řízení a s výjimkou připomínek ke stanovisku Legislativní rady vlády nebo stanovisku předsedy Legislativní rady vlády.

Připomínky uplatněné k projednávanému materiálu musejí být konkrétně a jednoznačně formulovány s uvedením konkrétní změny, která je navrhována; jde-li o návrh právního předpisu, musí být navrženo, které ustanovení má být vypuštěno, a má-li být doplněno nebo nahrazeno jiným, musí být navrženo nové znění tohoto ustanovení.

O návrzích závěrů jednání schůze vlády dává předsedající hlasovat. K přijetí usnesení vlády je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů vlády.

O návrzích závěrů ke všem materiálům, zařazeným do části C programu schůze vlády, vláda rozhoduje jedním hlasováním. Usnesení vlády k těmto jednotlivým materiálům jsou pak přijata stejným poměrem hlasů.

Pokud je materiál předkladatelem stažen z programu schůze vlády nebo v průběhu jejího jednání, nebo pokud bylo jeho projednávání přerušeno, navrhne předkladatel zároveň termín, kdy bude materiál vládě znovu předložen, popřípadě, byl-li materiál z programu schůze vlády nebo v průběhu jejího jednání stažen, uvede důvody, proč již nebude vládou projednáván. Nesdělí-li předkladatel nový termín předložení, má se za to, že bude materiál předložen do 30ti dnů.

Jednání schůze vlády jsou neveřejná. Vláda může rozhodnout, že určitý bod programu schůze vlády projedná bez účasti osob, které nejsou členy vlády na uzavřeném jednání schůze vlády. V těchto případech vláda zároveň rozhodne, zda z projednávání tohoto bodu programu uzavřeného jednání schůze vlády bude pořízen zvukový záznam.

Při jednání se vláda řídí Jednacím řádem vlády.

0 Přílohy
4363 Zobrazení