« Zpět na Pojmy výkladového...

Sekretariát Výboru pro EU

Rejstřík: S

Výbor pro Evropskou unii je pracovním orgánem vlády pro stanovování a koordinaci pozic ČR v EU. Výbor pro Evropskou unii zasedá na úrovni svých členů nebo na pracovní úrovni. Činnost Výboru se řídí jeho statutem a jednacím řádem.

Sekretariát Výboru pro Evropskou unii je organizačně začleněn do Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády České republiky. Organizačně a administrativně zajišťuje činnost Výboru pro EU a Výboru pro EU na pracovní úrovni, sestavuje programy jednání a dohlíží na včasnou a správnou distribuci materiálů pro jednání. Zajišťuje přidělování gescí k dosud nepřiděleným agendám a k jednotlivým bodům jednání COREPER I/II, Rady EU a Evropské rady. Sekretariát dále pořizuje zápisy z jednání a plní další administrativně organizační úkoly na základě Statutu Výboru pro EU.

0 Přílohy
2040 Zobrazení