Rejstřík: S

Kromě právního předpisu samotného, ještě jeho části, hlavy, díly, oddíly a pododdíly mají vždy nadpisy. Jejich nadpisy mají stručně a výstižně vyjádřit jejich obsah.

Oproti tomu paragrafy, v případě ústavního zákona články, lze opatřit nadpisy, toliko fakultativně.

Je-li nadpis umístěn nad označením paragrafu nebo článku, jde o společný nadpis (skupinový nadpis) pro skupinu nejméně 2 po sobě jdoucích paragrafů nebo článků, která končí paragrafem nebo článkem, jenž bezprostředně předchází paragrafu nebo článku, který je opatřen nadpisem nebo nad nímž je umístěn další skupinový nadpis. Je-li právní předpis členěn na části, hlavy, díly, oddíly nebo  pododdíly, končí skupina ustanovení opatřených skupinovým nadpisem také následující částí, hlavou, dílem, oddílem nebo pododdílem.

Podrobnosti jsou upraveny v Legislativních pravidlech vlády v čl. 30 a násl.

0 Přílohy
3122 Zobrazení