« Zpět na Pojmy výkladového...

Směrnice pro jednání

Rejstřík: S

Před zahájením jednání o návrhu textu mezinárodní smlouvy zpracuje gestor vždy návrh směrnice pro jednání o mezinárodní smlouvě, který obsahuje

  1. zdůvodnění účelnosti sjednání smlouvy, včetně předpokládaného dopadu na státní rozpočet,
  2. návrh zásad smluvní úpravy, které budou při jednání uplatňovány, popřípadě návrh textu smlouvy, který bude tyto zásady obsahovat, včetně návrhu na způsob řešení případných sporů vyplývajících z výkladu nebo z provádění smlouvy, nebo informaci o tom, že gestor nepovažuje úpravu řešení sporů ve smlouvě za nutnou,
  3. vymezení mandátu obsahujícího priority a limity pro postup delegace expertů,
  4. informaci, zda se bude podle jeho předpokladu jednat o prezidentskou smlouvu, vládní smlouvu nebo rezortní smlouvu spolu se zdůvodněním, 
  5. návrh na složení delegace expertů nebo informaci o tom, že bude jednání vedeno diplomatickou cestou. 

Směrnice pro jednání o mnohostranné smlouvě na mezinárodních konferencích, v orgánech mezinárodních vládních organizací, v jejich pracovních skupinách a v mezivládních dvoustranných výborech a komisích je součástí směrnice pro postup české delegace na konferenci a při jednání v mezinárodní vládní organizaci.

Návrh směrnice musí být projednán s vedoucími všech zúčastněných ministerstev, popřípadě dalších orgánů státní správy. Návrh směrnice pro jednání o smlouvě, která by měla být sjednána jako prezidentská smlouva, musí být projednán s vedoucími všech ministerstev, popřípadě dalších zúčastněných orgánů státní správy, dále též s předsedou Legislativní rady vlády a prostřednictvím Kanceláře prezidenta republiky k němu musí být vyžádáno stanovisko prezidenta republiky; návrh této směrnice gestor rovněž zašle k informaci předsedům zahraničních výborů Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu České republiky. Gestor zašle prostřednictvím Kanceláře prezidenta republiky prezidentu republiky také návrh směrnice pro jednání o smlouvě, o které nebyl informován v rámci přehledu smluv ve smyslu článku 4, a to v případě rezortní smlouvy a vládní smlouvy k informaci a v případě prezidentské smlouvy ke stanovisku. Stanovisko vedoucích ministerstev a dalších zúčastněných orgánů státní správy musí být gestorovi zasláno písemně nejdéle do 15 pracovních dnů ode dne doručení návrhu. Směrnici schvaluje gestor v dohodě s vedoucími všech zúčastněných ministerstev, popřípadě dalších orgánů státní správy, a v případě prezidentské smlouvy též s prezidentem republiky a s předsedou Legislativní rady vlády. Směrnice musí být projednána a schválena ještě před zahájením expertních jednání.

Pro expertní jednání o návrzích smluv s různými státy o stejném předmětu může gestor vypracovat a projednat vzorový návrh směrnice. 

Podrobnosti obsahuje Směrnice vlády pro sjednávání, vnitrostátní projednávání, provádění a ukončování platnosti mezinárodních smluv dle usnesení vlády ze dne 11. února 2004 č. 131.

0 Přílohy
2508 Zobrazení