Rejstřík: S

Sněmovními tisky se rozumí písemné podklady pro jednání Sněmovny. Sněmovní tisky a těsnopisecké zprávy o schůzích Sněmovny s uvedením všech vystoupení, přijatých usnesení a výsledků hlasování, jsou tzv. sněmovními publikacemi. Sněmovní publikace jsou veřejné; lze do nich nahlédnout a pořizovat jejich opisy a výpisy z nich v Kanceláři sněmovny. Sněmovní publikace se povinně zveřejňují v elektronické podobě.

Sněmovní tisky se poslancům doručují jejich zveřejněním v elektronické podobě. Současně se zveřejněním sněmovního tisku v elektronické podobě se uvede i údaj o datu, hodině a minutě zveřejnění. Tímto okamžikem se sněmovní tisk považuje za doručený všem poslancům. Následná přerušení dálkového přístupu k elektronické podobě sněmovního tisku nemají vliv na běh lhůt podle tohoto zákona, neusnese-li se Sněmovna v případě hodném zvláštního zřetele jinak. Jsou-li ve znění sněmovního tisku doručeného poslancům provedeny dodatečné opravy nebo jiné změny, sněmovní tisk se doručí poslancům opakovaně. Lhůty podle tohoto zákona počínají takovým doručením běžet znovu. V případě nesouladu mezi zněním stejnopisu sněmovního tisku v listinné a elektronické podobě se vychází ze stejnopisu v elektronické podobě.

V nezbytném případě předseda Sněmovny vyhlásí tzv. mimořádný stav doručování sněmovních tisků. Po dobu mimořádného stavu se písemné návrhy předkládají a sněmovní tisky poslancům doručují pouze v listinné podobě. Písemný návrh nebo sněmovní tisk, který nebyl poslancům doručen v listinné podobě, nelze po dobu mimořádného stavu projednat. Předseda Sněmovny mimořádný stav zruší, nejsou-li důvody pro jeho trvání. Neučiní-li tak předseda Sněmovny, zruší mimořádný stav Sněmovna.

0 Přílohy
2991 Zobrazení