Rejstřík: S

Před zahájením vlastního jednání o mezinárodní smlouvě může gestor provést sondáž, jejímž cílem je zejména zjištění stanoviska druhé strany k možnosti sjednání smlouvy v konkrétní oblasti, k přibližnému rozsahu otázek, které jí mají být upraveny, k předpokládané kategorii smlouvy a ke způsobu jednání o textu smlouvy (diplomatickou cestou nebo jednáním delegací expertů). Sondáž se uskutečňuje zpravidla diplomatickou cestou. Pokud sondáž hodlá gestor provést přímo a jedná se přitom o smlouvu, která nebyla zařazena do přehledu smluv na daný kalendářní rok, informuje o svém záměru provést sondáž s dostatečným předstihem Ministerstvo zahraničních věcí a v případě smlouvy, která by měla být sjednána jako prezidentská smlouva, též prezidenta republiky prostřednictvím Kanceláře prezidenta republiky. V rámci sondáže je možné druhé straně předávat texty smluv, které již Česká republika sjednala v dané věci s jinými státy, popřípadě též vzorový návrh smlouvy, který byl jako základ pro jednání o smlouvách v téže oblasti odsouhlasen vedoucími všech zúčastněných ministerstev a dalších zúčastněných orgánů státní správy.

Podrobnosti obsahuje Směrnice vlády pro sjednávání, vnitrostátní projednávání, provádění a ukončování platnosti mezinárodních smluv dle usnesení vlády ze dne 11. února 2004 č. 131.

0 Přílohy
2225 Zobrazení