« Zpět na Pojmy výkladového...

Srovnávací tabulka

Rejstřík: S

Postup ministerstev a ostatních orgánů státní správy při plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii je stanoven Metodickými pokyny pro zajišťování prací při plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii schválené usnesením vlády ze dne 12. října 2005 č. 1304 a změněné usnesením vlády ze dne 26. října 2009 č. 1344.

Gestor (orgán státní správy odpovědný za zajištění řádné implementace předpisu Evropské unie) posoudí rozsah a způsob implementace vyhlášeného předpisu Evropské unie v České republice. Při tomto posuzování zejména zhodnotí, zda z předpisu Evropské unie vyplývají povinnosti České republice, k jejichž splnění je nutné přijmout implementační předpisy.

Výsledky posouzení předpisu Evropské unie zpracovává gestor do srovnávací tabulky, kde se na levé straně uvádí ustanovení předpisu Evropské unie a na pravé straně název implementačního předpisu a znění jeho příslušných ustanovení, které zohledňují ustanovení předpisu Evropské unie, respektive název návrhu implementačního předpisu, ve kterém budou ustanovení předpisu Evropské unie zohledněna. U návrhu implementačního předpisu uvede do srovnávací tabulky předpokládaný termín předložení tohoto návrhu vládě a nabytí jeho účinnosti. Vzor srovnávací tabulky je uveden v příloze I k Metodickým pokynům. Při zpracování srovnávací tabulky ke směrnici, která je již transponována nebo částečně transponována stávajícími právními předpisy České republiky, uvede gestor k příslušnému ustanovení směrnice na pravé straně srovnávací tabulky celé znění ustanovení právního předpisu České republiky transponujícího ustanovení směrnice spolu s hodnocením dosaženého stavu transpozice.

Gestor vypracuje úvodní srovnávací tabulku do 20 pracovních dnů od přijetí gesce. Současně vloží srovnávací tabulku do databáze ISAP č. 2. Posoudí-li gestor, že z předpisu Evropské unie nevyplývají povinnosti České republiky, k jejichž splnění je nutné přijmout implementační předpisy, není povinen srovnávací tabulku vypracovat. Gestor tuto skutečnost spolu s odůvodněním vyznačí v databázi ISAP č. 2 a uvědomí o tom odbor kompatibility. 

U směrnic a rámcových rozhodnutí musí být srovnávací tabulka zpracována vždy, s výjimkou případů, kdy směrnice nebo rámcové rozhodnutí výslovně stanoví, že nevyžaduje provedení v členských státech.

 

Gestor průběžně aktualizuje srovnávací tabulku tak, aby vždy odpovídala skutečnému stavu.

Podrobnosti jsou upraveny v čl. 6a Metodických pokynů pro zajišťování prací při plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii schválené usnesením vlády ze dne 12. října 2005 č. 1304 a změněné usnesením vlády ze dne 26. října 2009 č. 1344.

0 Přílohy
3968 Zobrazení