« Zpět na Pojmy výkladového...

Stanovisko Legislativní rady vlády

Rejstřík: S

Legislativní rada vlády je poradním orgánem vlády pro legislativní činnost vlády. Materiál legislativní povahy lze na program schůze vlády zařadit jen tehdy, je-li k němu vypracováno stanovisko Legislativní rady vlády nebo stanovisko předsedy Legislativní rady vlády a bylo-li toto stanovisko vloženo do elektronické knihovny ve stanovené lhůtě [čl. V odst. 4 Jednacího řádu vlády]. Z koordinační úlohy ministra a předsedy Legislativní rady vlády plyne mj. povinnost předkládat vládě stanoviska Legislativní rady vlády nebo stanoviska předsedy Legislativní rady vlády k návrhům věcných záměrů zákonů, k návrhům zákonů a k návrhům nařízení vlády [čl. VIII písm. b) Jednacího řádu vlády].

LRV při výkonu své působnosti posuzuje legislativní návrhy (věcné záměry zákonů, návrhy zákonů, návrhy zákonných opatření Senátu a návrhy nařízení vlády) z toho hlediska, zda 

  1. jsou v souladu s ústavním po řádkem a s ostatními sou částmi právního řádu České republiky, 
  2. jsou v souladu s mezinárodními smlouvami, jimiž je České republika vázána, 
  3. jsou v souladu s právem Evropské unie,
  4. jsou ve všech svých částech a jako celek nezbytné,
  5. jejich obsah je přehledně členěn, srozumitelně a jednoznačně formulován a je v souladu s ostatními závaznými pravidly legislativního procesu, 
  6. bylo provedeno hodnocení dopadů regulace v souladu s Obecnými zásadami pro hodnocení dopadů regulace (RIA).

LRV zaujímá stanoviska pro vládu k legislativním návrhům, zaujímá stanoviska k závěrům pracovních komisí LRV nebo odboru kompatibility Úřadu vlády k návrhům vyhlášek, pokud zpracovatel návrhu vyhlášky vyjádří nesouhlas s těmito závěry, zaujímá stanoviska v dalších případech, rozhodne-li tak vláda nebo předseda LRV, vyjadřuje se k návrhu Legislativních pravidel vlády a k návrhům jejich změn a na návrh předsedy LRV jmenuje a odvolává členy pracovních komisí LRV a z jejich řad jmenuje předsedy a místopředsedy pracovních komisí LRV a odvolává je.

Legislativní materiál (věcný záměr, čl. 7 odst. 2; návrh zákona, čl. 10 odst. 2; návrh nařízení vlády, čl. 15 odst. 3; případně rozpor předkladatele se stanoviskem pracovní komise k návrhu vyhlášky dle čl. 16 odst. 10 Legislativních pravidel vlády) je ve lhůtě 30, resp. 60 dnů od předložení projednán LRV a se stanoviskem LRV předložen k projednání vládě (vložením do elektronické knihovny a v listinné podobě předsedovi vlády).

Podrobnosti upravuje Statut Legislativní rady vlády a Legislativní pravidla vlády.

0 Přílohy
5720 Zobrazení