« Zpět na Pojmy výkladového...

Stanovisko předsedy Legislativní rady vlády

Rejstřík: S

Materiál legislativní povahy lze na program schůze vlády zařadit jen tehdy, je-li k němu vypracováno stanovisko Legislativní rady vlády nebo stanovisko předsedy Legislativní rady vlády a bylo-li toto stanovisko vloženo do elektronické knihovny ve stanovené lhůtě [čl. V odst. 4 Jednacího řádu vlády]. Z koordinační úlohy ministra a předsedy Legislativní rady vlády plyne mj. povinnost předkládat vládě stanoviska Legislativní rady vlády nebo stanoviska předsedy Legislativní rady vlády k návrhům věcných záměrů zákonů, k návrhům zákonů, návrhům zákonných opatření Senátu a k návrhům nařízení vlády [čl. VIII písm. b) Jednacího řádu vlády].

Legislativní rada při výkonu své působnosti posuzuje legislativní návrhy (věcné záměry zákonů, návrhy zákonů a návrhy nařízení vlády) z toho hlediska, zda 

  1. jsou v souladu s ústavním pořádkem a s ostatními sou částmi právního řádu České republiky, 
  2. jsou v souladu s mezinárodními smlouvami, jimiž je České republika vázána, 
  3. jsou v souladu s právemEvropské unie, 
  4. jsou ve všech svých částech a jako celek nezbytné, 
  5. jejich obsah je přehledně členěn, srozumitelně a jednoznačně formulován a je v souladu s ostatními závaznými pravidly legislativního procesu, 
  6. bylo provedeno hodnocení dopadů regulace v souladu s Obecnými zásadami pro hodnocení dopadů regulace (RIA). 

Předseda LRV může rozhodnout, že legislativní návrh nebude projednán LRV a že k němu bude vypracováno stanovisko předsedy LRV, jestliže jde o úpravu, která 

  1. nemá, v případě věcného záměru zákona nebude mít, formu komplexního zákona (nikoliv novely zákona), 
  2. neobsahuje zásadní legislativní problémy ani nedostatky v hodnocení dopadů regulace, jejichž řešení si vyžaduje projednání návrhu LRV, nebo 
  3. je časově naléhavá. 

Předseda LRV při rozhodování, zda legislativní návrh bude projednán LRV, nebo zda k němu bude vypracováno stanovisko předsedy LRV, přihlíží rovněž ke kapacitním možnostem LRV.

Podrobnosti upravuje Statut Legislativní rady vlády v čl. 4.

0 Přílohy
4868 Zobrazení