« Zpět na Pojmy výkladového...

Stanovisko pracovní komise Legislativní rady vlády

Rejstřík: S

Legislativní rada vlády je poradním orgánem vlády pro legislativní činnost vlády. Statutem LRV jsou zřízeny komise pro veřejné právo, pro soukromé právo, pro trestní právo, pro hodnocení dopadů regulace. Pracovní komise LRV projednávají legislativní návrhy, předložené LRV a dále projednávají návrhy vyhlášek. Která z pracovních komisí LRV legislativní návrh projedná, 

určuje předseda LRV.

Pro legislativní proces v případě návrhu vyhlášky zvláště platí, že návrh vyhlášky, upravený podle výsledků připomínkového řízení předloží orgán, který jej vypracoval, k projednání v pracovních komisích tak, že jej vloží do elektronické knihovny (a zašle předsedovi Legislativní rady vlády v listinné podobě v počtu 3 výtisků).

Pracovní komise sdělí stanovisko k návrhu vyhlášky orgánu, který návrh vyhlášky vypracoval, nejpozději do 45 pracovních dnů ode dne, v němž jí byl návrh vyhlášky předložen. Zpracovává-li k návrhu vyhlášky stanovisko odbor kompatibility, zašle toto stanovisko orgánu, který návrh vyhlášky vypracoval, a pokud je zpracováno před projednáním návrhu vyhlášky v příslušné pracovní komisi, také této pracovní komisi. Stanovisko pracovní komise a stanovisko odboru kompatibility se vloží do elektronické knihovny.

Pracovní komise ve stanovisku uvede, zda

  1. doporučuje vydání vyhlášky v navržené podobě,
  2. doporučuje vydání vyhlášky v navržené podobě po zapracování změn uvedených ve stanovisku; v takovém případě uvede konkrétní připomínky k jednotlivým ustanovením návrhu vyhlášky, ve kterých navrhne způsob, jak navržené ustanovení upravit, popřípadě konkrétní úpravu navrženého ustanovení,
  3. nedoporučuje vydání vyhlášky v navržené podobě z toho důvodu, že návrh obsahuje nedostatky (zejm. překročení zmocnění, nesrozumitelnost a vnitřní rozpornost, nedodržení legislaltivně technických požadavků) a uvede konkrétní důvody.

Považuje-li to pracovní komise za potřebné, může v rámci stanoviska požádat orgán, který návrh vyhlášky vypracoval, o předložení upraveného návrhu vyhlášky, aby mohla ověřit, zda a jakým způsobem byl návrh upraven podle jejího stanoviska. Orgán, který návrh vyhlášky vypracoval, zašle v takovém případě upravený návrh vyhlášky v elektronické podobě předsedovi pracovní komise přímo nebo prostřednictvím sekretariátu LRV ve lhůtě, kterou s předsedou komise dohodne. Předseda komise, popř. jím pověřený člen komise, posoudí upravený návrh vyhlášky nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy mu byl zaslán a sdělí své stanovisko v elektronické podobě orgánu, který návrh vyhlášky vypracoval. Pokud předseda komise, popřípadě jím pověřený člen komise, dojde k závěru, že návrh vyhlášky nebyl upraven podle stanoviska komise, je rozpor předložen LRV, a pokud rozpor přetrvá, tak vládě.

Návrh vyhlášky, upravený podle stanovisek pracovních komisí a odboru kompatibility, popřípadě podle stanoviska LRV či vlády, se předloží k podpisu členovi vlády nebo vedoucímu jiného ústředního orgánu státní správy. Současně se mu předloží k informaci stanoviska, která k tomuto návrhu vyhlášky zaujaly pracovní komise, odbor kompatibility, popřípadě LRV či vláda.

Podrobnosti upravují Statut Legislativní rady vlády v čl. 5 a Legislativní pravidla vlády v čl. 16.

0 Přílohy
5378 Zobrazení