Rejstřík: T

Zahrnuje policejní a soudní spolupráci v trestních věcech, která je zakotvena v hlavě VI Smlouvy o Evropské unii. Amsterodamská smlouva přeřadila některé otázky dříve náležící pod třetí pilíř do prvního pilíře (volný pohyb osob).

K návrhům legislativních aktů (směrnice, nařízení nebo rozhodnutí, které má normativní charakter,) a k dalším vybraným dokumentům, jako jsou např. bílé knihy, zelené knihy, pokyny, zásady, stanoviska a akční plány připravované v rámci prvního a třetího pilíře EU, společné pozice, společné akce, strategie, úmluvy, deklarace a další akty připravované v rámci druhého pilíře EU, přiděluje gesce Odbor kompatibility Úřadu vlády.

Podrobnosti upravuje Směrnice vlády o postupu při zasílání návrhů legislativních aktů ES/EU a materiálů Evropské komise Poslanecké sněmovně a Senátu Parlamentu České republiky (Příloha k usnesení vlády ze dne 24. listopadu 2004 č. 1153) Pilířová struktura byla zrušena Lisabonskou smlouvou (111/2009 Sb.m.s.).

0 Přílohy
2013 Zobrazení