Rejstřík: T

Podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, se technickým předpisem rozumí právní předpis, obsahující technické požadavky na výrobky, popřípadě pravidla pro služby nebo upravující povinnosti při uvádění výrobku na trh, popřípadě do provozu, při jeho používání nebo při poskytování nebo zřizování služby nebo zakazující výrobu, dovoz, prodej či používání určitého výrobku nebo používání, poskytování nebo zřizování služby.

Nařízení vlády č. 339/2002 Sb., o postupech při poskytování informací v oblasti technických předpisů, technických dokumentů a technických norem, upravuje postup, rozsah a náležitosti poskytování informací o návrzích technických předpisů, technických dokumentů a technických norem. Předmětem poskytování informací podle tohoto nařízení jsou technické požadavky na výrobky nebo pravidla pro služby informační společnosti, včetně příslušných rozhodnutí či opatření správních úřadů nebo orgánů samosprávy, která se vztahují k požadavkům na výrobky nebo k pravidlům pro služby. Předmětem poskytování informací jsou i právní předpisy a rozhodnutí či opatření správních úřadů nebo orgánů samosprávy zakazující výrobu, dovoz, prodej či používání určitého výrobku nebo zakazující poskytování nebo využívání určité služby nebo podnikání poskytovatele služeb.

Citované nařízení vlády upravuje poskytování informací v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti, v platném znění

Pro legislativní proces je významné, že při přípravě právního předpisu je orgán, který návrh vypracovává, povinen posoudit, zda návrh neobsahuje ustanovení, které by bylo svou povahou technickým předpisem ve smyslu nařízení vlády č. 339/2002 Sb., o postupech při poskytování informací v oblasti technických předpisů, technických dokumentů a technických norem, ve znění nařízení vlády č. 178/2004 Sb., a zda mu nevznikla oznamovací povinnost v rozsahu působnosti tohoto nařízení.

Tato skutečnost se promítá i do obsahových požadavků na právní předpis. Je-li právní předpis technickým předpisem a jako takový byl oznámen Komisi podle směrnice 2015/1535/EU, do závěrečného ustanovení právního předpisu se zapracuje tento text: "Tento zákon (Toto nařízení, Tato vyhláška) byl oznámen v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti, v platném znění.".

Je-li novela technickým předpisem a jako taková byla oznámena Komisi podle směrnice 2015/1535/EU, obsahuje novela i samostatný článek, ve kterém se uvede pouze text: "Tento zákon (Toto nařízení, Tato vyhláška) byl oznámen v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti, v platném znění.".

Podrobnosti upravují Legislativní pravidla vlády v čl. 2a, čl. 48 odst. 7 a čl. 55 odst. 6.

0 Přílohy
5802 Zobrazení