Rejstřík: T

Tichá procedura je způsob hlasování Výboru pro Evropskou unii na pracovní úrovni, a to per rollam s využitím elektronické komunikace. Tichá procedura může v některých případech nahradit rozhodování na řádném jednání Výboru pro Evropskou unii na pracovní úrovni. Lze ji využít pro schvalování instrukcí na jednání pracovních a přípravných orgánů Rady či výborů či Evropské komise, případně na jiná jednání, která jsou významná z hlediska koordinace evropských politik. Tichá procedura se využívá tehdy, nelze-li materiál z časových důvodů projednat na řádném jednání Výboru pro Evropskou unii na pracovní úrovni. Materiál ke schválení tichou procedurou rozesílá gestor materiálu prostřednictvím informačního systému Databáze politik Evropské unie (dále jen „DAP“) všem členům a přidruženým členům Výboru pro Evropskou unii na pracovní úrovni a stanoví lhůtu pro sdělení připomínek, v níž mohou členové a přidružení členové Výboru pro Evropskou unii na pracovní úrovni tichou proceduru porušit. Tato lhůta činí nejméně 3 pracovní hodiny; pokud byl materiál bez rozporu projednán v Resortní koordinační skupině, je možno tuto lhůtu zkrátit na 2 pracovní hodiny (pracovní hodinou se rozumí hodina, která spadá do časového rozmezí mezi 8. a 17. hodinou pracovního dne). Nejsou-li k materiálu vzneseny připomínky, materiál je schválen. Jsou-li vzneseny připomínky, jsou zasílány gestorovi materiálu e-mailem, případně vložením do DAP. Pokud jsou vzneseny připomínky, gestor je povinen je vypořádat a aktualizovaný materiál vložit do DAP k novému projednání. Materiál poté absolvuje nové kolo tiché procedury nebo je předložen k projednání na řádném jednání Vládního výboru pro Evropskou unii, zpravidla v závislosti na termínu nejbližšího jednání Vládního výboru pro Evropskou unii. V případě nového kola tiché procedury činí nová lhůta pro připomínky minimálně jednu hodinu. Pokud jsou opět vzneseny připomínky, je gestor povinen je vypořádat a vložit novou aktualizovanou verzi materiálu do DAP a absolvovat další kolo jeho opětného projednání. Po schválení materiálu vloží gestor projednanou verzi do DAP.

Tichá procedura je upravena Jednacím řádem Výboru pro Evropskou unii na pracovní úrovni.

0 Přílohy
3447 Zobrazení