« Zpět na Pojmy výkladového...

Ukončování platnosti smluv

Rejstřík: U

Platnost smlouvy končí nejčastěji splněním závazků, které upravuje, uplynutím doby, na kterou byla sjednána, dohodou jejích smluvních stran nebo jednostranně - výpovědí či odstoupením od smlouvy. K jednostrannému ukončení platnosti smlouvy lze přikročit především z důvodu jejího hrubého porušení druhou smluvní stranou, popřípadě smluvními stranami, nebo z důvodu podstatné změny poměrů, která má za následek zásadní změnu rozsahu závazků, jež mají být podle smlouvy plněny.  Platnost smlouvy ukončuje ten orgán, z jehož plné moci byla sjednána, a to prezidentskou smlouvu a vládní smlouvu na základě rozhodnutí nebo návrhu vlády a rezortní smlouvu po předchozím souhlasu ministra zahraničních věcí. Návrh na výpověď nebo na jiný způsob ukončení platnosti prezidentské smlouvy a vládní smlouvy předkládá vládě gestor. Ministerstvo zahraničních věcí po schválení výpovědi provádí na žádost gestora opatření spojená s rozhodnutím o výpovědi smlouvy.

Podrobnosti obsahuje Směrnice vlády pro sjednávání, vnitrostátní projednávání, provádění a ukončování platnosti mezinárodních smluv dle usnesení vlády ze dne 11. února 2004 č. 131.

0 Přílohy
4116 Zobrazení