Rejstřík: U

Usnesení je nejčastější formou rozhodnutí Senátu Parlamentu České republiky. Rozhoduje jím o úpravě svých vnitřních poměrů a v legislativním procesu. Návrhy podávané k projednávané věci jsou a) návrh na schválení, b) návrh na zamítnutí, c) návrh na odročení, d) návrh na přikázání orgánu Senátu, e) návrh pozměňovací, f) návrh, kterým se přijetí návrhu podmiňuje splněním nebo nesplněním určité podmínky (návrh podmíněný), g) návrh na vzetí na vědomí.

Senát je způsobilý se usnášet za přítomnosti alespoň jedné třetiny všech senátorů. K platnému usnesení Senátu je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných senátorů, nestanoví-li Ústava jinak.

Usnesení přijatá na schůzi Senátu podepisuje předseda Senátu a určení ověřovatelé.

Rozhodovací proceduru Senátu upravuje zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu.

0 Přílohy
2572 Zobrazení