Rejstřík: U

Usnesení vlády je forma rozhodnutí vlády. K jeho řádnému přijetí je nutno souhlasu nadpoloviční většiny všech (nikoliv jen přítomných) členů vlády.

Rozeznáváme vládní usnesení, která zavazují jen členy vlády a představitele státních správních úřadů (interní), a usnesení, jenž po splnění formálních náležitostí (např. publikace ve Sbírce zákonů) dostávají povahu externího právního aktu, takovým je zejména nařízení vlády.

Správnost formulace usnesení vlády před jeho podpisem ověřuje ten člen vlády, nebo ti členové vlády, kterých se toto usnesení týká. Nesouhlasí-li člen vlády s formulací usnesení vlády, které mu bylo předloženo k odsouhlasení, sdělí tuto skutečnost písemně předsedovi vlády. Nepodaří-li se tento rozpor odstranit, předloží jej člen vlády, který rozpor uplatňuje, k posouzení a rozhodnutí vládě na jednání její nejbližší schůze.

Pokud člen vlády (nebo jím pověřená osoba) nesdělí do 24 hodin své stanovisko, má se za to, že s návrhem usnesení vlády souhlasí. Do této doby se nezapočítává doba připadající na dny, které nejsou dny pracovními.

0 Přílohy
12483 Zobrazení