« Zpět na Pojmy výkladového...

Výbor pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny

Rejstřík: V

Výbor pro evropské záležitosti ustavila Poslanecká sněmovna dne 12. května 2004. Jeho institucionálním předchůdcem byl Výbor pro evropskou integraci, který fungoval od roku 1998. Podle jednacího řádu sněmovny (§ 32 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny) musí být evropský výbor ustaven v každém volebním období Poslanecké sněmovny.

Evropský výbor Poslanecké sněmovny má podle jednacího řádu poměrně rozsáhlé kompetence. Jeho usnesení totiž nejsou zařazena na program jednání plenární schůze a považují se za vyjádření Sněmovny. Jejich zohlednění při formulaci stanoviska pro jednání v orgánech EU je pro vládu závazné.

Veškeré akty a dokumenty EU jsou výborem pro evropské záležitosti shromažďovány ve veřejně přístupné databázi dokumentů EU. Mimo projednávání návrhů aktů a jiných dokumentů EU, které tvoří většinu aktivit výboru, se poslanci vyjadřují i k důležitým personálním nominacím ČR do institucí Evropské unie. Výbor pro evropské záležitosti má také kontrolní funkci před jednáním v Radě.

Po novelizaci jednacích řádů, které souvisejí s přijetím Lisabonské smlouvy, nemůže vláda bez souhlasu Poslanecké sněmovny (a také Senátu) na Evropské radě/Radě EU vyslovit souhlas s rozhodnutími, která rozšiřují působnost unie (doložka o flexibilitě) či změnit výkon pravomocí Rady z jednomyslnosti na většinové rozhodování (tzv. přechodové klauzule, passerelle).

V rámci své kompetence provádí Výbor pro evropské záležitosti také tzv. předběžné konzultace návrhů zákonů, jimiž je realizována transpozice evropských směrnic. Tyto návrhy zákonů jednotlivé resorty povinně předkládají výboru pro evropské záležitosti ještě před projednáním ve vládě a následně Parlamentem. Z přílohy č. 5 Legislativních pravidel vlády (""Způsob prokazování slučitelnosti navrhovaných zákonů s právem Evropské unie a postup při předběžných konzultacích o návrzích zákonů s výborem pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky"") totiž plyne povinnost předkladatele materiálu, v němž je obsažen návrh zákona, jímž je zajišťována transpozice nebo adaptace práva EU, po připomínkovém řízení zaslat předsedovi Výboru pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny Parlamentu a dohodnout s ním termín konzultace tohoto materiálu. O výsledku konzultace se pořídí záznam.

0 Přílohy
2222 Zobrazení