« Zpět na Pojmy výkladového...

Věcný záměr zákona

Rejstřík: V

Detailní pravidla jak má vypadat věcný záměr zákona obsahují Legislativní pravidla vlády. Věcný záměr vypracovávají ministerstva a jiné ústřední orgány státní správy a předkládají jej k projednání vládě před vypracováním návrhu zákona, a to v případě, že věcný záměr je obsažen v plánu legislativních prací vlády. Do plánu legislativních prací vlády se věcný záměr zařadí, jestliže: 

 1. dosavadní zákon má být nahrazen koncepčně novou zákonnou úpravou, nebo
 2. obsah návrhu zákona má spočívat v úpravě věcí, které dosud nejsou v právním řádu upraveny.

Do plánu legislativních prací vlády se věcný záměr nezařadí, i když jsou splněny výše zmíněné podmínky, jestliže převážná část obsahu návrhu zákona bude zajišťovat implementaci práva Evropské unie.

Pokud vláda pověřila příslušného člena vlády koordinační a informační funkcí (dále jen koordinační funkce"") ve vztahu k jinému ústřednímu orgánu státní správy, postupuje tento jiný ústřední orgán při vypracování věcného záměru v součinnosti

 1. s ministerstvem, v jehož čele je ministr pověřený koordinační funkcí, nebo
 2. s Úřadem vlády v případech, kdy je koordinační funkcí pověřen předseda vlády nebo ministr, který není pověřen řízením ministerstva.

Věcný záměr musí obsahovat: 

 1. přehled právních předpisů, k nimž se věcný záměr váže, základní zásady, které jsou do nich zapracovány, a účel, který je jimi sledován; pokud je záměrem upravit oblast vztahů, která dosud právními předpisy upravena není, uvede se do věcného záměru tato skutečnost spolu s vymezením této oblasti vztahů,
 2. zhodnocení stávající právní úpravy nebo její příslušné části, zahrnující rozbor skutečného stavu, anebo rozbor stavu v oblasti, která dosud právními předpisy upravena není,
 3. návrh věcného řešení, z něhož musí být zřejmé, že
  1. navrhované řešení navazuje na provedené zhodnocení (písmeno b)),
  2. z vyhodnocení alternativních řešení, která byla při přípravě věcného záměru zvažována, a z vyhodnocení důsledků nepřijetí navrženého řešení vyplývá, že věc nelze řešit jinak než zákonnou úpravou,
 4. způsob promítnutí navrhovaného věcného řešení do právního řádu; z návrhu musí být zřejmé,
  1. který zákon nebo zákony a jaká jejich ustanovení se navrhuje změnit či zrušit, anebo zda se navrhuje vypracovat novou právní úpravu,
  2. jaká je základní představa o obsahu právních norem určených k provedení navrhovaného věcného řešení (písmeno c) bod 1), vyjádřená stručně.
0 Přílohy
5944 Zobrazení