Rejstřík: V

Obecně závazná vyhláška obce je závazným právním předpisem obce, který vydává zastupitelstvo obce v mezích tzv. samostatné působnosti obce. Dle § 7 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, obec spravuje své záležitosti samostatně. Státní orgány a orgány krajů mohou do samostatné působnosti zasahovat, jen vyžaduje-li to ochrana zákona, a jen způsobem, který zákon stanoví. Rozsah samostatné působnosti může být omezen jen zákonem. Do samostatné působnosti obce patří všechny záležitosti, které jsou v zájmu obce a občanů obce. Výjimkou je, pokud by šlo o věci zákonem svěřené krajům nebo pokud by šlo o tzv. přenesenou působnost (delegovaný výkon státní správy).

Odporuje-li obecně závazná vyhláška obce zákonu, vyzve Ministerstvo vnitra obec ke zjednání nápravy. Nezjedná-li obec nápravu do 60 dnů od doručení výzvy, rozhodne Ministerstvo vnitra o pozastavení účinnosti této obecně závazné vyhlášky. Účinnost obecně závazné vyhlášky obce je pozastavena dnem doručení rozhodnutí Ministerstva vnitra obci. Ministerstvo vnitra v rozhodnutí současně stanoví obci přiměřenou lhůtu ke zjednání nápravy.

O zrušení obecně závazné vyhlášky rozhoduje Ústavní soud na základě návrhu Ministerstva vnitra.

0 Přílohy
2036 Zobrazení