« Zpět na Pojmy výkladového...

Vypořádání připomínek

Rejstřík: V

Jedná se o proces zohlednění výsledků připomínkového řízení do věcného záměru nebo návrhu zákona a odstranění rozporů. Pokud vyjmenovaná připomínková místa [čl. 5 odst. 1 písm. a) až c) a h) LPV: zejm. ministerstva a jiné ústřední orgány státní správy] uplatňují připomínky, které považují za podstatné, vyjádří to u každé z těchto připomínek slovním obratem „tato připomínka je zásadní""; jako zásadní nelze označit připomínku, která se týká legislativně technických požadavků. Pokud orgán, který věcný záměr nebo návrh zákona k připomínkám předložil, takto označené připomínce nehodlá vyhovět, stává se tato připomínka předmětem rozporu. Ostatní, uvedeným způsobem neoznačené připomínky, mají povahu návrhu a pokud jim orgán, který věcný záměr předložil k připomínkám, nevyhoví, nejsou považovány za předmět rozporu.

Orgán, který věcný záměr nebo návrh zákona k připomínkám předložil, projedná s připomínkovými místy jimi uplatněné připomínky, pokud to považuje za potřebné. S uvedenými připomínkovými místy [čl. 5 odst. 1 písm. a) až c) a h) LPV] je však nutno projednat vždy ty připomínky, které se staly předmětem rozporu. Při odstranění rozporu je třeba dbát, aby nevznikl rozpor s jiným připomínkovým místem. Nepodaří-li se rozpor odstranit ani na úrovni náměstků, řeší ho člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního orgánu státní správy, který má věcný záměr nebo návrh zákona vládě předložit, s jiným členem vlády, vedoucím jiného ústředního orgánu státní správy či příslušným vrcholným představitelem připomínkového místa. Nepodaří-li se rozpor odstranit ani tímto způsobem, předloží se rozpor s věcným záměrem nebo návrhem zákona k rozhodnutí vládě. Je-li zpracovatelem věcného záměru nebo návrhu zákona jiný ústřední orgán státní správy, dopracovává jej na základě připomínkového řízení tento jiný ústřední orgán v součinnosti s koordinujícím úřadem. Nepodaří-li se v těchto případech jinému ústřednímu orgánu státní správy rozpor vzniklý v připomínkovém řízení odstranit jednáním na nižší úrovni řízení, jedná, před předložením věcného záměru nebo návrhu zákona vládě, o vyřešení rozporu příslušný člen vlády, za účasti vedoucího jiného ústředního orgánu státní správy. Případný rozpor mezi jiným ústředním orgánem státní správy a koordinujícím úřadem musí být vyřešen před předložením věcného záměru nebo návrhu zákona vládě.

Při jednání o rozporech je třeba dbát na to, aby vládě byly předloženy k rozhodnutí pouze nevyřešené rozpory koncepčního charakteru s tím, že věcný záměr nebo návrh zákona v takovém případě zpravidla obsahuje konkrétní varianty směřující k řešení rozporu. Dojde-li po předložení vládě k vyřešení rozporu, informuje příslušný člen vlády, který věcný záměr nebo návrh zákona vládě předložil, ostatní členy vlády bezodkladně o vyřešení rozporu.

Dojde-li na základě výsledků připomínkového řízení k podstatné změně obsahu věcného záměru nebo návrhu zákona, zašle orgán, který je vypracoval, materiál znovu k připomínkám.

Věcný záměr nebo návrh zákona, upravené podle výsledků připomínkového řízení, se zašlou k projednání vládě.

Podrobnosti upravují Legislativní pravidla vlády v čl. 5 až čl. 10 a Jednací řád vlády v čl. II.

0 Přílohy
5908 Zobrazení