Rejstřík: Z

V ČR je zákon základním pramenem práva. Jde o primární (prvotní) právní předpis, na jehož základě mohou orgány moci výkonné vydávat sekundární (odvozené) právní předpisy. Nejvyšší právní sílu mají ústavní zákony. Zákonodárná moc náleží Parlamentu. Zákony nabývají platnosti vyhlášením ve Sbírce zákonů.

Jen zákony lze závazně stanovit meze základních práv a svobod, určit rozsah pravomoci a působnosti orgánů veřejné moci anebo legálně zasahovat do činnosti územních samosprávných celků – obcí a krajů.

Jestliže jde o právní sílu, jsou zákony nadřazeny podzákonným předpisům (vyhláškám a nařízením), avšak podřízeny Ústavě a ústavním zákonům a jim naroveň postaveným mezinárodním smlouvám. Mezinárodní smlouvy mají aplikační přednost před zákonem, stanoví-li mezinárodní smlouva něco jiného než zákon (čl. 10 Ústavy České republiky).

Pakliže je zákon v rozporu s ústavním pořádkem, zruší zákon nebo jeho část Ústavní soud.

0 Přílohy
3313 Zobrazení