« Zpět na Pojmy výkladového...

Zákonodárná iniciativa

Rejstřík: Z

Zákonodárnou iniciativou se rozumí legální možnost podat návrh zákona. Návrh zákona může podle čl. 41 Ústavy předložit poslanec, skupina poslanců, Senát, vláda nebo zastupitelstvo vyššího územního samosprávného celku. Svůj návrh musí ex lege navrhovatel podat jen Poslanecké sněmovně. Návrh zákona se předkládá předsedovi PSP ČR.

Návrh zákona se podle jednacího řádu Poslanecké sněmovny předkládá písemně a musí obsahovat přesné znění toho, na čem se má PSP ČR usnést. Součástí návrhu zákona musí být důvodová zpráva, která důkladně posoudí platný právní stav a zejména objasní nezbytnost nové úpravy. Důvodová zpráva musí zahrnovat finanční dosah úpravy a zhodnocení souladu návrhu zákona s mezinárodními smlouvami podle čl. 10 Ústavy a s ústavním pořádkem.

0 Přílohy
16926 Zobrazení